Sabtu, 02 Februari 2013

Tarekah Ngaronjatkeun Prestasi Diajar

TAREKAH NGARONJATKEUN PRESTASI DIAJAR

1.    FAKTOR PENDORONG
Faktor anu ngadorongkeun dina Tarekah ngaronjatkeun prestasi diajar nyaeta aya sababaraha hiji. Diantawisna nu kahiji nyaeta sumanget dina diajar. Saterasna nu kaduana nyaeta ngajadikeun teknologi janteun pembelajaran, sareng nambah wawasan kana palajaran. Anu katilu mangrupa kana kahoyong dina diajar, teuras nu kaopat ayana motivator diajar anu disebat payeumanget. Anu  paneuri nyaeta faktor lingkungan.

2.    FAKTOR PANGHAMBAT
Dina Tarekah ngaronjatkeun diajar sanes aya faktor pendorong hungkul, tapi aya oge faktor panghambat diantawisna nyaeta, hoream atanapi anu disebat males tea. Faktor nu kadua nnyaeta faktor kaluarga, anu katilu faktor faktor lingkungan. Salajeungna aya fakto kamajuan teknologi.

3.    TIPS DIAJAR
    Maca
    Tong saukur maca tapi diteungeutkeun.
    Ngagaduhan Motivator.
    Ngabentuk kelompok diajar.
    Ngembangkeun  materi pambalajaran anu atos dipalajari.
    Sediakeun waktos kanggo istirahat.


NGARONJATKEUN PENDIDIKAN RUMAJA

Rumaja kiwari geus loba anu kapincut nurutan kalakuan tingkah polah jalma anu jauh tina kabiasaan-kabiasaan kolotna bareto.
Tingkah polah eta bisa ditingali sapopoe diunggal gang, atawa pengkolan, atawa tempatna kumpul jelema.
Ceuk Aki :”Bareto mah lamun datang waktu maghrib barudak teh geus mamarandi salin pakean anu beresih ,aya di masigit, rareang maca sholawat ngadagoan anu rek berjamaah sholat maghrib. Ba’da sholat maghrib diteruskeun ngaderes Al Qur’an , diajar kaifiah susuci, wudlu, sholat, do’a-do’a jeung sajabana. Ari beres mah ngaji jeung ngapalkeun tara bet ulin deui, komo anu teu bogo tv mah langsung ka enggon sare.”
Aya kaera lamun seug waktu maghrib masih keneh cingogo di sisi jalan, atawa ngobrol gogonjakan bari ngagandengan batur, komo bari juntrang jentren ngagitar , ngalagu bari seuseurian ,ngahalangan batur ngaliwat, ngaheureuyan unggal awewe ngora datang.
Teu wanieun papaduaan awewe jeung lalaki ngobrol di tempat anu nemrak bari silih cepeng leungeun , silih tangkeup, komo silih cium sagala kawas anu geus kawin.
Enya, alus lamun anu diturutkeunna teh kapinteran, kadisiplinan, karapihan, kabersihan, kakadaekna. Da iyeu mah anu diturutanna teh, kumaha mode rambut, pakean, akhlak anu goreng, kabiasaan anu goreng, kamaksiatannana. Tah eta mah teu panuju pisan. Sok inggis ngandih kabiasaan kolot -kolot anu hade anu sakuduna dimumule.
Balukarna, teu saeutik rumaja anu wangkelang ka kolotna, bet ngancam arek maehan sagala lamun kahayangna heunteu diteudunan. Leuheun lamun nincak ka anu boga, teu kabayang kumaha bingungna kolot anu teu mampu kudu ngayakeun sakumaha anu dipikahayang ku budakna.
Teu aneh kiwari mah budak awewe can kawin tapi geus reuneuh. Bari masih sakola keneh, can tamat. Da eta bet kapincut ku kabogohna , kaolo sangkan mere ka kabogohna kaparawananna. Ceunah, lamun mere teh eta tanda bener-bener cintana. Padahal eta mah ngan saukur pulitik kabogohna , da gening geus reuneuh mah manehna teh bet kabur ngajauhan awewena , teu daekeun tanggung jawab. Anu puguih mah anger kolotna anu ripuh, kudu ngurus budakna titimiti reuneuh , ngajuru, jeung ngurus budakna anu dilahirkeun.
Loba pisan anu teu bisa ditek-tek hiji-hiji, ngabejer beaskeun rupa-rupa paripolah rumaja anu geus kapincut ku kalakuan sagala maksiat jaman kiwari.
Euweuh deui cara anu leuwih alus pikeun nahan budaya anu gpreng boh ti lingkungan jero atawa luar negeri, iwal kudu gawe babrengan antara kolot, pendidik/sakola jeung pamarentah, sarta para pengusaha sagala bidang bisnis, sangkan ngaronjatkeun tur ngaestokeun pangajaran anu sistimatis pikeun ngatik ngadidik para rumajana ulah ti geubrus kana tingkah anu teu dipikahayang ku balarea. Tur bisa ngamumule budaya bangsa anu hade.

Hayang suksés diajar?
Hayu ngagabung jeung kami! Kami béré diskon 1 juta pikeun 50 pendaftar kahiji! Kitu swae pariwara hiji bimbingan diajar anu gumantung di tatangkalan sisi jalan. Kabéh ieu mangrupa Usaha Ngaronjatkeun Prestasi Diajar Siswa. Pariwara kasebut mangrupa wangun layanan anu ditawarkeun masarakat ka siswa sarta kolotna.
Prestasi diajar memang jadi salah sahiji indikator keberhasilan prosés pembelajaran. Kalayan nempo prestasi diajar anu ditampa siswa dina unggal ahir warsih atawa waktu prosés lumangsung, mangka urang bisa nyaho tingkat kualitas siswa. Sarta, dumasar indikasi ieu lamun tétéla pendék kénéh, mangka urang bisa ngalakonan usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa.
Aya loba hal anu bisa urang pigawé minangka usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa. Usaha-usaha ieu mangrupa léngkah efektif dina prosés pembelajaran. Hal ieu mangrupa respon urang luhur kaayaan dunya atikan anu disebutkeun ngalaman keterpurukan kualitas. Boh guru boh kolot terus narékahan ambéh barudak meunangkeun prosés pembelajaran pangalusna, mangka sagala rupa usaha dipigawé, salah sahijina nyaéta kalayan nuturkeun bimbingan diajar.

Bimbingan Diajar versus Diajar Tambahan di Sakola
Bimbingan Diajar:
Dina usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa, boh sakola boh kolot siswa usaha méré kasempetan diajar afektif. Lamun sakola ngémbarkeun program pembelajaran tambahan, nyaéta les di sakola, mangka kolot ogé henteu daék tinggaleun. Para kolot usaha mencarikan tempat pangalusna pikeun barudakna pikeun nuturkeun program palajaran tambahan.
Pikeun palaksanaan program kasebut, mangka kolot kudu merogoh kocek leuwih jero deui. Hal ieu alatan pikeun palaksanaan kagiatan kasebut, mangka perlu dana pikeun pembayarannya. Tapi, di antara duanana, program palajaran tambahan anu dilaksanakeun di sakola laér leuwih murah ti bimbingan diajar di luar sakola. Komo, sakapeung di sakola, program pembelajaran tambahan henteu dipungut waragad. Tapi sahenteuna hiji hal anu sarua nyaéta usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa.
Sanajan kitu, tétéla bimbingan diajar anu diayakeun di luar sakola leuwih metot pikeun para kolot dina usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa. Maranéhanana leuwih percaya ka lembaga bimbingan diajar batan guru-guru anu geus méré pembelajaran ka barudak salila ieu. Urang henteu bisa nyurtian kasang tukangeunana sabab sabenerna diajar di sakola leuwih efektif. Tapi, bimbingan diajar memang méré léngkah efektif dina diajar.

Cukang lantaran Motivasi Pendék Berprestasi
Minangka kolot, Anjeun meureun nyadar atikan pohara penting dina hirup urang geus, kumaha ogé, anak Anjeun horéam pikeun ngaregepkeun naon waé, sumangetna leungit. Tah.. Dina raraga pikeun memotivasi para siswa balik ka kahirupan sakola maranéhanana, kolot kudu leuwih tiheula néangan weruh akar cukang lantaran kurangna motivasi dina siswa. Antara séjén:
1.    Diri Pendék Pendék diri dina siswa memaksa maranéhanana pikeun ngandeg tangtangan sarta narima jalur anu pang lalawanan. Komo lamun siswa mecakan sarta ngabéréskeun sawatara pancén, maranéhanana diselimuti ku loba pola mikir négatif anu menghambat aliran kapercayaan dina kepribadian maranéhanana.
2.    Kurangna Asih di Imah Imah nyaéta sakola kahiji pikeun barudak sarta saban siswa ngarep-ngarep loba pangrojong sarta asih ti kolot. Lingkungan imah nyieun dangong saurang anak di warsih-warsih mimiti kahirupan.
Imah anu tenang sangatlah penting sarta baris memotivasi para siswa pikeun ngudag tangtangan akademis. Lamun kolot ti barudak atawa siswa sarta maranéhanana henteu nyadar naon anu anak maranéhanana pigawé di saterusna sakola, jadi ulah jadikan imah tempat pitesna anak anak.
3.    Tekanan Akademik Ieu téh kanyataan ti dunyana ujian nasional, yén saban siswa henteu ngabogaan bakat anu sarua sarta pangabisa mental hiji jeung anu séjén. Maranéhanana henteu ngabogaan standar anu sarua. Saban jelema merlukeun wayah pikeun diajar sarta ngalakonan hiji hal.
Samentara loba siswa anu sanggup nungkulan tangtangan beurat ti tekanan akademik sarta kinerja anu alus dina ujian, anu séjén henteu sanggup nungkulan tekanan. Peunteun anu goréng sarta konstan nurunkeun rasa percaya diri siswa sarta siswa baris ngarasa kaleungitan PD na.
4.    Mangsa Rumaja Rumaja mimiti nyaéta fase antara sakola dasar sarta sakola tengahan. Dina fase ieu, aya kasadaran di golongan rumaja ngeunaan studina sarta tanggung jawab. Sajaba ieu, parobahan laku-lampah dina fase ieu mengarah dina pembentukan hubungan anyar jeung kolot, réncang sarta guru.
Période antara 10 nepi ka 14 warsih ditandaan kalayan pertumbuhan sarta masukan ti begér. Para siswa jadi pohara sénsitip sarta egois dina nyieun ideu-ideu ngeunaan peunteun-peunteun individualisme sarta identitas. Lamun saurang siswa kaleungitan motivasi dina fase ieu, manéhna meureun murag dina perangkap négatif salila sawatara warsih ka hareupeunana.


Tips Motivasi
Dina usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa sok aya jalan séjén anu bisa jadi motivasi anu leuwih alus pikeun para siswa / mahasiswa ti guru sarta kolot. gejala Depresi sarta masalah séjénna henteu kaci diabaikan sarta masalah kasebut kudu diomongkeun jeung siswa kalayan perawatan pinuh sarta asih.
Lamun siswa ngarasa aman babagi tetempoan jeung kolot, mangka masalah bisa dipungkas kalayan gampang. Sakola kudu mengatur kagiatan motivasi pikeun siswa, kawas kaulinan, olahraga sarta kompetisi, anu penting pikeun pengembangan kepribadian holistik siswa.
Aya sawatara téknik motivasi séjén pikeun siswa, kawas melibatkan maranéhanana dina sawatara kagiatan kawas menari, musik dll anu maranéhanana kabetot, ku kituna maranéhanana bisa diajar hobi anyar sarta ngaronjatkeun kapercayaan diri maranéhanana.
Hal ieu dimungkinkan pikeun saban kolot pikeun ngaronjatkeun motivasi siswa maranéhanana. Ngandeg teu malire studi anak Anjeun sarta mengerti kaperluan pikeun didéngé.

Diajar Tambahan di Sakola
Umumna, sabot poé geus ngadeukeutan mangsa ujian atawa sabot mendapati tingkat pamahaman siswa kurang, mangka dina waktu éta pisan sakola, hususna guru panon palajaran pikeun ujian nasional digawé teuas kalayan ngayakeun pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif dilaksanakeun dina hiji program pembelajaran tambahan kalayan orientasi dina usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa.
Usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa anu dipigawé guru dina wangun les tambahan diajar umumna ditekankan dina materi anu tacan dikawasa siswa. Hal ieu guru weruh sacara pasti tingkat pangabisa siswana. Jeung kanyaho ieu, mangka siswa meunangkeun pemantapan luyu kalayan kaperluanana.
Ku alatan éta pisan, program pembelajaran tambahan di sakola sabenerna leuwih efektif dibandingkeun kalayan bimbingan diajar anu diayakeun di bimbel anu aya di masarakat. Sajaba, siswa geus mikawanoh sarta akrab kalayan guruna, waragad anu diperlukeun ogé relatif leutik ku kituna kahontal ku kolot siswa. Lainna duanana miboga tujuan anu sarua nyaéta usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa.
Ku kituna, sakuduna kadua tempat palaksanaan pemantapan pangabisa siswa ieu bisa silih ngalengkepan ku kituna siswa bener-bener bisa nampa naon anu diharepkeunana waktu nuturkeun kagiatan. Maranéhanana nyadar yén sagala kagiatan kasebut mangrupa usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa.
Usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa memang mangrupa léngkah konkrit pikeun ngaronjatkeun prestasi diajar siswa. Sarta, pembelajaran efektif memang pohara signifikan dina program diajar ieu. Kalayan pembelajaran, dina siswa sarta guru sacara babarengan nyieun hiji komitmen pikeun ngalaksanakeun pembelajaran anu berdaya guna. Komitmen ieu pohara penting sabab palaku atikan anu sabenerna nyaéta siswa. Ku alatan éta, sakola, dina hal ieu guru saukur méré fasilitasi pembelajaran efektif kasebut.
Saterusna, bolehkah urang ayeuna ngomong, lamun hayang junun belajarlah sacara efektif! Ikutilah program pembelajaran anu bener-bener efektif pikeun meunangkeun materi palajaran anu luyu jeung kaperluan urang dina usaha ngaronjatkeun prestasi diajar siswa. Sarta, jawabannya nyaéta pasti bisa!

2 Responses to “Tarekah Ngaronjatkeun Prestasi Diajar”

Posting Komentar

Sponsored by Jobs