Kamis, 11 Desember 2014

Biantara Kapala Sakola Dina Paturay Tineung Siswa Smp


Biantara Kapala Sakola Dina Paturay Tineung Siswa Smp

Assalammu’alaikum wr.wb
Sugrining puji sinareng syukur ka Rabb Anu Maha Suci,  Allah anu maha ghofur, Alhamdulillah ku rahmat tur Inayahna urang sadayana tiasa kempel dina acara paturay tineung kelas tilu SMP Negeri 1 Cisaga, Kabupaten Ciamis. Sholawat sinareng salam mugia salawasana didugikeun ka apanutan urang sadayana, Nabi Muhammad SAW, ka para kulawargina, para  sahabatna, tug dugi ka urang sadayana salaku umatna, anu mudah-mudahan tiasa nurut tumut ka anjeunna dugi ka ahir jaman, amiiin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapa kalih Ibu guru miwah réngréngan staf SMP Negeri 1 Cisaga anu dipihormat,
Para sepuh atanapi wali siswa anu dipihormat.
Para tamu uleman miwah kasepuhan anu dipihormat.
Para siswa sakumna, anu dipikacinta.
Teu karaos nyérélékna waktos téh, tug dugi ka ahirna cunduk kana waktosna para siswa kelas genep bakal miang makalangan tur tandang nyorang léngkah nu baris datang. Asa nembé kamari para sepuh sumping ka sakola, nungtun murangkalihna kanggo daptar lebet ka SMP Negeri 1 Cisaga anu dipikacinta ieu. Ayeuna parantos ngaréngsékeun nyuprih élmu nyiar pangabisa, geusan bekel nyorang kahirupan. Tangtos baé lumangsungna kagiatan atikan di ieu sakola téh mangrupi hasil tina rampak gawé rancagé antawis urang sadayana; antawis guru sareng guru, guru sareng sepuh atanapi wali siswa, guru sareng siswa, tur para siswa sareng siswa. Ku kituna, langkung tipayun, simkuring seja ngahaturkeun rébu nuhun kana pangrojong ti sadayana. Mugia naon rupi anu parantos disorang ku urang sadayana téh sing jadi ibadah anu tangtosna diridoan ku Alloh SWT, amiin.
Bapa sareng ibu anu dipihormat, dina waktos ieu simkuring neda widi kanggo sasanggem anu utamina ditujukeun ka murangkalih siswa-siswi kelas genep, anu baris miang ngantunkeun SMP Negeri 1 Cisaga.
Anaking sakumna siswa anu dipikacinta tur dipikareueus, salila tilu taun hidep babarengan jeung ibu wah bapa guru dina kagiatan transper élmu atawa népakeun atikan. Geus nganteng tali kanyaah ti sakumna guru ka hidep saréréa. Guru mangrupa kolot hidep di sakola, anu dipaparin amanat pikeun ngaping, ngatik, dibarung rasa kaihlasan. Anapon hasilna, puguh baé henteu sarua. Aya nu hasilna hadé, aya nu meujeuhna, tur aya ogé nu kurang hadé. Éta mah geus jadi kailaharan dina saban kompetisi. Apan diajar ogé taya bédana jeung kompetisi, patanginas-tanginas, pagiat-giat, papinter-pinter, pabageur-bageur. Anu getol diajar tur tara ngarempak aturan sakola, tangtu hasilna bakal nyugemakeun. Sabalikna, anu rada léléwodé jeung mindeng ngarumpak aturan sakola mah tinangtu hasilna ogé moal pati nyugemakeun. Ku kituna, anu geus nyangking préstasi hadé, muga sing bisa ngundakeun deui préstasina. Pon kitu deui anu tacan pati nyugemakeun, muga ka hareupna hidep sing getol diajar, nurut kana piwuruk sepuh, tur tumut kana wejangan guru ngaji jeung guru di sakola. Cindekna muga hidep sing leuwih soléh, leuwih pinter.  Hidep sing bisa jadi kareueus almamater, nyaah ka adi kelas,  anu antukna jadi tuladeun pikeun adi-adi.
Anaking sakumna siswa anu dipicinta, ladang tina diajar genep taun di ieu sakola téh mangrupa bekel keur hidep pikeun nyorang léngkah mapag mangsa nu baris datang. Tangtuna ogé pikeun nyorang atikan ka sakola anu leuwih luhur, boh ka SMA atawa SMK, anu kadituna, hidep ulah pugag ngalap élmu sing nepi ka tingkat anu leuwih luhur. Papadaning kitu, bisi aya di antara hidep anu teu bisa neruskeun sakola ku sawatara alesan, poma ulah leutik haté. Sabab nyiar élmu mah henteu kudu di sakola formal baé. Anu penting mah hidep kudu getol maca, nyiar luang jeung pangalaman ka saluhreun. Réa tokoh anu bisa suksés kalayan henteu nyuprih sakola formal, tapi giat diajar tur rajin maca. Komo deui dina jaman ayeuna, pangaweruh téh ngabarak di dunya internét, kari daékna maca nu mangpaat. Papadaning kitu, lamun bisa mah muga baé hidep saréréa dikersakeun bisa neruskeun sakola, lantaran saumur hidep mah kawajibanna ogé nungtut élmu pangaweruh. Anu penting, mun bisa mah, ulah nepi ka kaluar ti SD téh kalah gurung-gusuh nuluykeun ka KUA, sanajan éta ogé teu salah ari geus siap lahir-batin mah.
Peupeujeuh dimana baé hidep ngancik, sakola sakumaha luhurna atawa meunang pagawéan sakumaha senangna, ibu jeung bapa teu weléh mihapé ulah nepi ka lali ka temah wadi. Hidep sing jadi generasi ngora anu cageur, bageur, pinter, singer. Ulah sakali-kali ngamomorékeun pangorbanan sepuh anu sakitu hésé capé ngabiayaan hidep, sangkan hidep jadi pinter tur soléh. Sing leuwih soson-soson diajar tur salawasna dibarengan ku ngadu’a. Insyaallah ku cara kitu, sagala paniatan urang pasti dipaparin kalancaran ku Allah Swt.
Anaking anu dipikahéman, dina mangsana ayeuna urang kudu paturay, lain hartina bakal paturay salaawasna tur megatkeun tali silaturahmi. Moal aya basana “mantan guru” komo “urut guru”, pon kitu deui sabalikna, moal aya istilah “urut murid”. Kacinta tur kanyaah ibu sareng bapa guru salawasna insyaAlloh manteng marengan léngkah-léngkah hidep. Upama isuk jaganing géto hidep aya lolongkrang, kalintang hadéna upama hidep nganjang ka dieu, komo deui mun hidep bisa népakeun élmu ka adi-adi hidep, ladang hidep nyuprih élmu nu leuwih linuhung.
Salila tilu taun babarengan, bisi hidep ngarasa boga kasalahan ka ibu jeung bapa guru, tangtu wé binarung rasa nu lénglang ibu jeung bapa guru ngahampura hidep. Pon kitu deui, bisi aya kasalahan ibu jeung bapa guru, muga hidep ogé ngahampura. Hayu urang silih lubarkeun, da ari manusa mah moal leupas tina kasalahan. Mugia baé balungbang timur, caang bulan 14, jalan gedé sasapuan.
Bral, miang, tandang makalangan kalayan teu perlu ringrang ngayonan jaman nu beuki garang!
Sakitu baé nu kapihatur, urang pungkas ku du’a Robbana atina pidunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adza bannar…amiin yaa robbal ‘alamiin
Wassalammualaikum wr.wb

Kamis, 11 Desember 2014 by oyz a.k.a · 1

Contoh Makalah Motivasi Belajar

Contoh Makalah Motivasi Belajar.jpg

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang
Dalam proses belajar setiap siswa harus mempunyai suatu tujuan yang harus dicapai didalamnya, baik tujuan pendek maupun tujuan jangka penjang yang dapat membuat diri mereka mempunyai suatu perubahan yang terjadi setelah mereka mengikuti sebuah proses pendidikan yang diberikan oleh guru mereka. Seorang guru selayaknya memberkan sebuah dorongan yang harus dapat memberikan motivasi terhadap diri mereka untuk meningkatkan prestasi didalam belajar mereka.
Dorongan yang seharusnya diberikan oleh seorang guru tidak akan dapat merubah sikap/perilaku individu untuk dapat meningkatkan cara belajar mereka bilamana tidak adanya peran individu didalamnya, karena semuanya akan mempunyai suatu hubungan yang dapat memberikan satu nilai temabah dalam meningkatkan prestasi belajar.
Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa seorang guru mempunyai andil didalamnya yang mana memberikan suatu arahan untuk dapat bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagaimana untuk dapat meningkatkan prestasi belajar?Salah satu bentuk untuk meningkatkan prestasi belajar yaitu dengan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dengan adanya motivasi belajar yang dibrikan kepada siswa harapannya dapat untuk meningkatkan prestasi mereka di sekolah.
Motvasi belajar ini diberikan berupa informasi yang dapat memberikan suatu nilai positif dalam meningkatkan prestasi belajar mereka.Bagi mereka yang mempunyai suatu motivasi prestasi dalam belajar akan membangun suatu aktivitas yang positf. Disini akan diberikan suatu informasi mengenai bagaimana meningkatkan motivasi dalam belajar yang akan lebih jelas dijabarkan dihalaman-halaman depan.


1.2.    Rumusan Masalah
1.    Jelaskan pengertian motivasi?
2.    Apa fungsi motivasi?
3.    Jelaskan strategi membangun motivasi belajar?
4.    Sebutkan macam-macam motivasi belajar ?
5.    Faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar?

1.3.    Tujuan
1.    Untuk mengetahui apa yang dimaksud motivasi belajar.
2.    Untuk mengetahui apa yang dimaksud fungsi motivasi.
3.    Untuk mengetahui macam-macam motivasi.
4.    Untuk mengetahui strategi membangun motivasi belajar.
5.    Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi belajar.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1.    Pengertian Motivasi
Istilah motivasi berpangkal dari kata “motif” yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesiapsiagaan. Adapun menurtut Mc. Donald (dalam sadirman. 1986), motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adannya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Mc. Donald ini mengandung tiga elemen/ciri pokok dalam motivasi yakni motivasi ini mengawali terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya feeling, dan dirangsang karena adanaya tujuan.
Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkkan tujuan dapat tercapai. Motivasi sangat diperlukan di dalam kegiatan belajar, tidak akan mungkin melakukan aktifitas belajar.
Ada tiga komponen utama dam motivasi yaitu (1) kebutuhan, (2) dorongan, dan (3) tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. Sebagai ilustrasi, siswa merasa bahwa hasil belajarnya rendah, padahal ia memiliki buku pelajaran lengkap. Ia merasa memiliki cukup waktu, tetapi ia kurang baik mengatur waktu belajar. Waktu belajar yang digunakan tidak memadai untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Ia membutuhkan hasil belajar yang baik. Oleh karena itu siswa mengubah cara-cara belajarnya. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang beroreintasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang beroreintasi pada tujuan tersebut merupan inti motivasi.

2.2.    Fungsi Motivasi
Guru bertangung jawab melaksanakan sistem pembelajaran agar berhasil dengan baik. Keberhasilan ini bergantung pada upaya guru membangkitkan motivasi belajar siswanya.
Secara garis besar Oemar Hamalik (1992) menjelaskan ada tiga fungsi motivasi, yaitu:
1.    Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi.  Motivasi dalam hal ini merupakan langkah penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
2.    Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
3.    Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Nampak jelas di sini bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak prilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan.

2.3.    Stategi menumbuhkan motivasi belajar
Pembelajaran tidak akan bermakna jika para siswa tidak termotivasi untuk belajar. Dengan demikian, guru wajib berupaya sekeras mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Secara khusus guru perlu melakukan berbagai upaya secara nyata untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya.
Ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran, berikut ini:
1.    Menjelaskan tujuan belajar ke siswa. Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu menjelaskan mengenai Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Makin jelas tujuan maka makin besar pula motivasi dalam belajar.
2.    Hadiah. Berilah hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Disamping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengajar siswa yang berprestasi. Ada bermacam-macam hadiah, yaitu ada yang berbentuk simbol, penghargaan, dan benda.
3.    Saingan/Kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya.
4.    Pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun.
5.    Hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya.
6.    Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar. Stateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke siswa.
7.    Membentuk kebiasaan belajar yang baik.
8.    Membantu kesulitan belajar siswa secara individual maupun kelompok.
9.    Menggunakan metode bervariasi.
10.    Menggunakan media yang baik, serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tiap siswa memiliki kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatannya, demikian juga kemampuan berbicara. Ada yang lebih senang membaca, dan sebaliknya. Dengan variasi penggunaan media, kelemahan indera yang dimiliki tiap siswa dapat dikurangi. Untuk menarik perhatian anak misalnya, guru dapat memulai dengan berbicara lebih dahulu, kemudian menulis di papan tulis, dilanjutkan dengan melihat contoh konkrit. Dengan variasi seperti ini dapat memberi stimulus terhadap indera siswa.

2.4.    Macam-macam motivasi
Motivasi ada dua, yaitu (1) motivasi intrinsik dan (2) motivasi ekstrinsik, yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
1.    Motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain. Motivasi ini sering disebut “motivasi murni”, atau motivasi yang sebenarnya, yang timbul dari siswa, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, mengembangkan sikap untuk berhasil, dan sebagainya.
2.    Motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik diperlukan di sekolah sebab pembelajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat, atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau keadaan ini, siswa bersangkutan perlu dimotivasi agar belajar. Guru berusaha membangkitkan motivasi belajar siswa sesuai dengan keadaan siswa itu sendiri.

2.5.    Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
Belajar merupakan hal yang kompleks. Apabila ini dikaitkan dengan hasil belajar siswa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Suryabrata (1989:142),faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi 3, yaitu:faktor dari dalam, faktor dari luar dan factor instrument.
Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini meliputi:
a.    Fisiologi, meliputi kondisi jasmaniah secara umum dan kondisi panca indra. Anak yang segar jasmaninya akan lebih mudah proses belajarnya. Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi,kondisi panca indra yang baik akan memudahkan anak dalam proses belajar.
b.    Kondisi psikologis, yaitu beberapa faktor psikologis utama yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi dan kemampuan kognitif.
Dari kondisi psikologis diantaranya pertama faktor kecerdasan yang dibawa individu mempengaruhi belajar siswa, Semakin individu itu mempunyai tingkat kecerdasan tinggi, maka belajar yang dilakukannya akan semakin mudah dan cepat. Sebaliknya semakin individu itu memiliki tingkat kecerdasan rendah, maka belajarnya akan lambat dan mengalami kesulitan belajar.Kedua faktor Bakat, individu satu dengan lainnya tidak sama, sehingga menimbulkan belajarnya pun berbeda. Bakat merupakan kemampuan awal anak yang dibawa sejak lahir.Ketiga  factor Minat, minat  individu merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu. Minat belajar siswa yang tinggi menyebabkan belajar siswa lebih mudah dan cepat. Kelima faktor emosi, emosi merupakan kondisi psikologi (ilmu jiwa) individu untuk melakukan kegiatan, dalam hal ini adalah untuk belajar. Kondisi psikologis siswa yang mempengaruhi belajar antara lain: perasaan senang, kemarahan, kejengkelan, kecemasan dan lain-lain. Keenam faktor kognitif, Kemampuan kognitif siswa yang mempengaruhi belajar mulai dari aspek pengamatan, perhatian, ingatan, dan daya pikir siswa
Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi:
a.    Lingkungan alami yaitu faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar misalnya keadaan udara, cuaca, waktu, tempat atau gedungnya, alat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat-alat pelajaran.
Dari lingkungan alami yang dalamnya ada faktor yang mempengaruhinya dianatanya pertama faktor Keadaan udara, keadaan udara  mempengaruhi proses belajar siswa, apabila udara terlalu lembab atau kering kurang membantu siswa dalam belajar. Keadaan udara yang cukup nyaman di lingkungan belajar siswa akan membantu siswa untuk belajar dengan lebih baik. Kedua waktu belajar, waktu belajar mempengaruhi proses belajar siswa misalnya: pembagian waktu siswa untuk belajar dalam satu hari. Ketiga  cuaca, cuaca yang terang benderang dengan cuaca yang mendung akan berbeda bagi siswa untuk belajar. Cuaca yang nyaman bagi siswa membantu siswa untuk lebih nyaman dalam belajar.Keempat tempat atau gedung, Tempat atau gedung sekolah mempengaruhi belajar siswa. Gedung sekolah yang efektif untuk belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: letaknya jauh dari tempat-tempat keramaian (pasar, gedung bioskop, bar, pabrik dan lain-lain), tidak menghadap ke jalan raya, tidak dekat dengan sungai, dan sebagainya yang membahayakan keselamatansiswa.Faktor yang kelima media, media/alat-alat pelajaran yang digunakan baik itu perangkat lunak (misalnya, program presentasi) ataupun perangkat keras (misalnya Laptop, LCD).
b.    Lingkungan sosial di sini adalah manusia atau sesama manusia, baik manusia itu ada (kehadirannya) ataupun tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain pada waktu sedang belajar, sering kali mengganggu aktivitas belajar. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) lingkungan sosial siswa di rumah yang meliputi seluruh anggota keluarga yang terdiri atas: ayah, ibu, kakak atau adik serta anggota keluarga lainnya, (2) lingkungan sosial siswa di sekolah yaitu: teman sebaya, teman lain kelas, dan (3) lingkungan sosial dalam masyarakat yang terdiri atas seluruh anggota masyarakat.

BAB III
PENUTUP

3.1.    Kesimpulan
Dari pembahasan yang sudah dipaparkan didepan dapat diambil suatu kesimpulan diantaranya bahwa;
1.    Motivasi belajar mutlak harus dimiliki khususnya para siswa dengan berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh individu sendiri maupun bagi para guru yang memang membimbingan para murid untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar.
2.    Motivasi yang ada pada diri sorang individu juga dapat meningkatkan prestasi dalam belajar.
3.    Selain itu juga motivasi yang ada pada diri individu terdapat dua macam yang pertama dari dalam diri individu, yang kedua dari luar individu. Yang mana dari keduanya yang memang harus dikembangkan yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu.
4.    Motivasi dalam belajar dapat dibentuk dari dalam diri seseorang dengan berbagai hal yang mendukung untuk menciptakan belajar yang nyaman dan tenang salah satunya adalah cuaca yang ada diluar diri individu.

3.2.    Saran
Kita sebagai generasi penerus harus lebih meningkatkan motivasi belajar kita, karena dengan meningkatkan motivasi belajar maka kita akan menjadi bangsa yang cerdas yang mampu bersaing dengan Negara lain.

by oyz a.k.a · 0

Contoh Makalah Ciung Wanara (Karangkamulyan)

Contoh Makalah Ciung Wanara

BAB I
PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang
Penelusuran sejarah Ciamis identik dengan mengungkapkan kembali sejarah Galuh. Pada masa dahulu, daerah ini dikenal dengan nama galuh baik pada masa Kerajaan maupun Kebupatian (Kabupaten). Nama Ciamis sebagai nama Kabupaten baru muncul pada awal abad ke-20 Masehi.
Kehidupan masyarakat Ciamis yang menghargai sejarahnya dibuktikan dengan masih berkembangnya cerita rakyat seperti halnya tokoh Ciung Wanara yang dijadikan tokon besar dalam sejarah Ciamis hingga saat ini.
Sosok Ciung Wanara sendiri adalah salah satu legenda yang sangat penting bagi masyarakat Ciamis diamana sosok Ciung Wanara dalam perkembangannya adalah salah satu tokoh dari kerajaan Galuh yang tidak lain adalah kerajaan yang terletak di Ciamis. Namun sosok Ciung Wanara sendiri masih menyimpan banyak misteri dibalik cerita yang berkembang dimasyarakat. Misteri dibalik keberadaan Ciung Wanara sangatlah menarik untuk bahan penelitian hingga menemukan kebenaran sejarah Ciung Wanara yang melegenda.

1.2    Rumusan Masalah
Adapaun terdapat beberapa permasalahan yang dapat kami rumuskan berdasarkan latar belakang di atas, yaitu :
1.    Bagaimana melihat Ciung Wanara dari sisi sejarah ?
2.    Bagaimana melihat Ciung Wanara dari sisi Legenda ?
3.    Bagaimana keterkaitan situs Karangkamulyan dengan legenda Ciung Wanara ?

BAB II
PEMBAHASAN

2.1    Ciung Wanara sebagai sejarah dan legenda
Banyak versi mengenai sejarah Ciung Wanara, maka dari itu kelompok kami membagi bagian Ciung wanara menjadi dua yaitu, Ciung Wanara sebagai sejarah (Kerajaan Galuh pada Masa Ciung Wanara) dan Ciung Wanara sebagai legenda atau cerita rakyat Ciamis. Agar terdapat kejelasan dari sejarah Ciung Wanara ini.
2.1.1    Ciung Wanara sebagai sejarah
Sang Manarah yang disebut juga Ciung Wanara atau Prabu Suratama, atau Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuwana memerintah Galuh dari tahun 739-783 Masehi. Dia adalah putra Prabu Adimulya Permanadikusuma yang terbunuh oleh utusan Tamperan. Ibunya bernama Naganingrum cucu Balangantrang yang menjadi istri kedua Tamperan, setelah suaminya meninggal dunia.
Ciung Wanara dijodohkan dengan cicit Demunawan yang bernama Kencana Wangi. Dari perkawinan ini dikaruniai anak bernama Purbasari yang kelak menikah dengan Sang Manistri atau Lutung Kasarung.
Dalam usaha merebut Kerajaan Galuh dari tangan Tamperan, Ciung Wanara dibimbing oleh Balangantrang yang telah berpengalaman dalam urusan kenegaraan. Sejak kecil Ciung Wanara atau Sang Manarah telah ditempa oleh berbagai ilmu pengetahuan dan siasat perang, karena Balangantrang bermaksud menjadikan Ciung Wanara sebagai Raja di Kerajaan Galuh, sebagai penerus ayahnya, yang pada waktu itu Kerajaan Galuh diduduki oleh Tamperan.
Akhirnya Ciung Wanara mengetahui rahasia negara setelah diberi tahu oleh Balangantrang. Dia dipersiapkan dengan matang sekali untuk merebut kembali Kerajaan Galuh.
Ketika itu pihak Kerajaan Galuh tidak mengetahui bahaya yang akan mengancamnya, mereka tidak mengetahui pula dimana Ciung Wanara berada dan persiapan apa yang sedang di lakukan oleh Balangantrang. Pertahanan negara tidak terpusat pada peperangan, karena di Kerajaan sedang dimabuk dengan berbagai permainan yang mengasikan, seperti permainan sambung ayam yang sedang menjadi kegemaran di negara.
 Dengan demikian Kerajaan Galuh mudah dilumpuhkan ketika Ciung Wanara bersama pasukannya melakukan penyerangan.
Ciung Wanara memerintah selama kurang lebih 44 tahun, dengan wilayah pemerintahannya antara daerah Banyumas sampai ke Citarum, setelah cukup lama memerintah, Ciung Wanara mengundurkan diri dari pemerintahan, pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh menantunya sendiri yaitu Sang Manistri atau Lutung Kasarung suami dari Putri Purbasari.
Pada tahun 783, Manarah melakukan Manurajasuniya yakni mengakhiri hidupnya dengan bertapa.

2.1.2    Ciung Wanara sebagai legenda
Dalam sejarah Parahyangan, di daerah yang dikenal sebagai kawasan Tatar Galuh terdapat dua situs sejarah yang berhubungan erat dengan sejarah Galuh, yaitu Situs Astana Gede di daerah Kawali dan Situs Karang Kamulyan, keduanya terletak dalam wilayah Kabupaten Ciamis.
Kedua situs itu memang dipimpin oleh dua orang raja yang terkenal, yaitu Raja Wastukancana di Kawali dan Ciung Wanara di Karangkamulyan. Cerita Ciung Wanara ini berawal dari sebuah kerajaan bernama Medangkamulyan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Adimulya atau Ratu Permana, atau lebih dikenal dengan nama Permanadikusumah yang beristrikan Naganingrum dan Dewi Pangrenyep.
Namun karena Raja Permanadikusuma punya hobi bertapa, akhirnya pimpinan pemerintahan beserta istri dan keluarganya dititipkan sama Patih Bodan. Lalu Raja Permanadikusumah pun pergi ke Gunung Padang di kawasan Cikoneng sekarang, dan setelah bertahun-tahun bertapa Raja Permanadikusumah mendapat gelar Pandita Ajar Sukaresi yang terkenal sakti mandraguna.
Singkat cerita kehebatan Pandita Ajar Sukaresi sampai juga ke telinga Patih Bondan yang menjadi Raja di Medangkamulyan, lalu dia memanggil petapa itu untuk diuji kemampuannya dengan maksud untuk dipermalukan, yaitu dengan cara Putri Naganingrum dijejali Bokor atau Kuali supaya kelihatan hamil. Di hadapan Ajar Sukaraja, Patih Bondan berkata, coba tebak laki atau perempuan yang sedang dikandung oleh Naganingrum, lalu Pandita Ajar Sukaresi menjawab bahwa yang akan dilahirkan oleh Naganingrum adalah seorang bocah laki-laki. Patih Bondan pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa itu cuma akal-akalan saja. Tapi Andita Ajar Sukaresi meminta buktinya. Kemudian bokor tersebut diambil dan ternyata, dia benar-benar hamil. Saking jengkelnya kuali tersebut ditendang dan jatuh di satu tempat yang kemudian bernama Kawali tempat di mana situs Astana Gede berada.
Anak tersebut kemudian lahir dan benar-benar seorang bocah laki-laki. Berhubung Naganingrum adalah keturunan Galuh sama seperti Pandita Ajar Sukaresi maka otomatis Patih Bondan ketakutan kekuasaannya akan jatuh ke keturunan Galuh. Lalu timbullah perselingkuhan antara Dewi Pangrenyep dengan Patih Bondan yang keturunan Sunda, dari hasil perselingkuhan tersebut lahirlah seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Hariangbanga.
Sedangkan tentang putra dari Naganingrum sendiri, Patih Bondan selalu berusaha membunuhnya. Namun karena orang suruhannya tidak tega melakukannya, akhirnya si bayi tersebut dihanyutkan di sungai dengan dibekali sebutir telur ayam, bayi bersama telur ayam tersebut kemudian diketemukan oleh seorang penangkap ikan yang bernama Aki Balangantrang, bayi tersebut kemudian dirawatnya dengan baik-baik, sedangkan telur ayamnya dititipkan pada Nagawiru.
Pada suatu hari, si bayi yang tumbuh semakin besar, diajak Aki Balangantrang jalan-jalan ke hutan, ketika berjalan di dalam hutan si anak tersebut melihat seekor burung, si anak tertarik dan bertanya tentang burung yang cukup gesit serta berkicau cukup tinggi/melengking tinggi. Aki Balangantrang menjelaskan tentang burung dan nama burung itu, burung Ciung.
Semakin lama semakin dalam masuk hutan, kemudian bertemu dengan seekor harimau, mereka kaget dan bersembunyi. Setelah itu berjalan lagi melihat seekor badak bercula 3 sedang makan dan saat bersamaan kedatangan harimau yang ingin mengganggu, terjadilah pertempuran seru dan akhirnya harimau kalah meskipun badak juga terluka. Si anak diam saja dan tidak memberikan reaksi kepada Aki Balangtrang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, dan saat di jalan sepi mereka dihadang oleh seekor beruang raksasa, aki menyuruh si anak untuk bersembunyi, maka berhadapanlah Aki dengan beruang. Setelah bertempur cukup lama, Aki dapat mengalahkan beruang itu.
Mereka melanjutkan perjalanannya lagi beberapa saat mereka melihat seekor monyet melompat dan berayun-ayun di antara pohon-pohon besar saat monyet itu sudah tidak kelihatan, mereka akan melanjutkan perjalanan ternyata di hadapannya dihadang oleh seekor ular cobra raksasa, yang ingin memangsa mereka berdua, maka berkelahilah si Aki dengan ular itu. Saat Aki Balangtrang mulai terdesak, muncullah seekor monyet yang mencoba membantu Aki Balangtrang, akhirnya monyet tersebut bertempur dengan ular cobra raksasa, dengan gerakan lincah dan loncat ke sana ke mari serta menggunakan akalnya untuk mengalahkan ular raksasa itu.
Si anak terkagum-kagum dengan gerakan monyet yang dapat menyudutkan ular tersebut dan akhirnya dapat mengalahkannya. Kemudian anak itu bertanya lagi dan diberitahu bahwa itu binatang Wanara. Timbul ide pada Aki Balangantrang untuk menamai anak itu dengan nama Ciung Wanara. Sedangkan telur ayamnya dierami oleh Nagawiru yang bersemayam dikaki gunung Padang. Setelah menetas, ayam tersebut menjadi seekor ayam yang benar-benar kuat dan perkasa.
Setelah berumur 6 bulan ayam itu oleh Nagawiru diantarkan ke rumah Aki Balangtrang dan kelak menjadi sahabat Ciung Wanara. Dalam pengembaraannya bersama ayamnya, Ciung menghadapi rintangan-rintangan baik dari para penyabung ayam yang tidak rela karena kalah maupun dengan para penyabung ayam yang ingin mengambil ayamnya dengan mengerahkan binatang-binatang raksasa untuk mencegah di jalan. Semuanya dapat dilalui sehingga nama Ciung Wanara semakin tenar seantero tanah parahyangan.
Setelah Patih Bondan, yang saat itu telah menjadi raja, mendengar ada seseorang memiliki ayam adu kuat, perkasa dan tak terkalahkan, maka sang raja pun mengadakan sayembara sabung ayam, yang isinya kira-kira bila mana ada yang bisa mengalahkan ayam kerajaan, maka si pemenang bakal mendapatkan setengah wilayah kekuasaan Medangkamulyan. Ayam sang raja ini merupakan ayam aduan yang tidak terkalahkan karena memiliki sifat-sifat yang kejam campuran sifat rajawali yang gesit dan lincah serta sifat harimau yang kejam dan sadis, dan selalu seperti melakukan gerakan-gerakan 2 binatang itu.
Singkat cerita Ciung Wanara pun ikut sayembara sabung ayam yang diselenggarakan Raja Bondan dan di dalam kalang. Setelah melawan banyak ayam yang ikut sayembara tersebut, maka ayam Ciung Wanara berhak maju untuk melawan ayam sang raja. Maka Ciung Wanarapun mendapatkan wilayah yang disayembarakan dan sekaligus menjadi raja-nya. Tapi karena Ciung Wanara telah mengetahui dari Aki Balangantrang bahwa dia adalah putra Raja Galuh, akhirnya Ciung Wanara berusaha merebut sisa wilayah yang masih dikuasai oleh Raja Bondan.
Siasat ini merupakan siasat licik sang raja, agar ayam aduan tetap segar dan sehat sehingga saat melawan ayam yang berhasil mengalahkan para peserta sampai di akhir babak melawan ayam raja menjadi lemah dan tidak kuat lagi. Begitu juga ayamnya Ciung Wanara, setelah beberapa lama bertanding dan hasil seri dan akhirnya berhasil mengalahkan ayam Raja Bondan, Ciung Wanara berhasil keluar sebagai pemenang sayembara dan mendapat hadiah wilayah yang disayembarakan dan akhirnya mengangkat dirinya sebagai raja. Tapi karena Ciung Wanara telah mengetahui dari Aki Balangantrang bahwa dia adalah putra Raja Galuh, akhirnya Ciung Wanara berusaha merebut sisa wilayah yang masih dikuasai oleh Raja Bondan. Akhir cerita dia berhasil mengalahkan Raja Bondan, sedangkan Hariangbanga, anaknya, berhasil meloloskan diri akan tetapi terus dikejarnya. Setelah bertempur sengit dengan Hariangbanga, akhirnya diberi tahulah oleh Aki Balangantrang bahwa Hariangbanga adalah saudaranya. Maka peperanganpun berhenti dan diputuskan bahwa wilayah kerajaan dibagi dua, sebagian untuk Hariangbanga dan sebagian lagi untuk Ciung Wanara. Kedua kerajaan tersebut dibatasi oleh sungai Cimapali.

2.2    Keterhubungan Situs Karangkamulyan dan Legenda Ciung Wanara
Jika melihat dari legenda di atas, peninggalan Kerajaan Galuh pertama yaitu Situs Karangkamulyan. Situs Karangkamulyan terletak antara Ciamis dan Banjar, jaraknya 17 Km ke arah timur dari ibukota Kabupaten Ciamis.
Terletak antara pertemuan dua sungai yakni sungai Citanduy dan Cimuntur, dengan batas sebelah Utara adalah jalan raya Ciami – Banjar, sebelah Selatan Sungai Citanduy, sebelah Barat merupakan sebuah pari yang lebarnya sekitar 7 meter membentuk Tanggul Kuno, dan batas sebelah Timur adalah sungai Cimuntur.
Situs ini pun dilindungi oleh UU BCB no.5 tahun 1992, salah satu bunyi UU BCB No.5 tahun 1992 pasal 26 adalah ‘’barang siapa yang dengan sengaja merusak benda Cagar Budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan benda Cagar Budaya tanpa izin pemerintah akan dipidana penjara selama 10 tahun dan denda seratus juta. Itulah bentuk perhatian pemerintah kepada situs Krangkamulyan ini.
 Di samping dilindungin oleh undang-undang, pemerintah mengangkat pula juru pelihara Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bertugas menjaga dan memelihara situs-situs dimaksud agar kondisinya dapat dipertahankan. Peninggalan purbakala ini letaknya terpencar-pencar, serta memiliki sebutan khusus, yaitu sebuatan sehari-hari yang dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di dalam kisah Ciung Wanara. Peninggalan-peninggalan yang terdapat di situs Karangkamulyan ada tujuh buah situs, yaitu Batu Pangcalikan, Sanghyang Bedil, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Panyandaan, Cikahuripan, Makam Dipati Panaekan, dan Sipatahunan. Akan tetapi yang berhubungan dengan Ciung Wanara adalah Penyabungan Ayam, Panyandaan, dan Sipatahunan.
1.    Penyabungan Ayam

Tempat ini terletak di sebelah Selatan dari lokasi yang disebut Sanghyang Bedil, kira-kira 5 meter jaraknya, dari pintu masuk yakni berupa ruang terbuka yang letaknya lebih rendah. Pada lokasi penyambungan ayam ini tidak terdapat batu atau peninggalan lain yang berasal dari tradisimegalitik ataupun klasik, akan tetapi hanya merupakan sebuah ruangan berbentuk bundar yang dikelilingi pohon-pohon yang tinggi. Namun masyarakat menganggap bahwa tempat itu merupakan tempat penyambungan ayam Ciung Wanara dan ayam raja. Di samping itu merupakan tempat khusus untuk memilih raja yang dilakukan dengan cara demokrasi.

2.    Panyandaan

Panyandaan terdiri atas sebuah menhir dan dolmen, letaknya dikelilingi oleh batu yang tersusun yang merupakan struktur tembok. Menurut cerita rakyat, tempat yang disebut sebagai Panyandaan yang merupakan tempat dilahirkannya Ciung Wanara. Ciung Wanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum yang kemudian bayi itu dibuang dan dihanyutkan ke sungai Citanduy. Setelah melahirkan Dewi Naganingrum bersandar di tempat itu selama 40 hari dengan maksud untuk memulihkan kesehatannya setelah melahirkan.

3.    Sipatahunan

     Menurut cerita masyarakat, di Sipatahunan inilah Ciung Wanara dihanyutkan.
Ketiga tempat di atas manjadi bukti  serta pemikiran masyarakat sehingga memunculkan sebuah cerita rakyat Ciung Wanara. Meskipun keterhubungan tersebut barulah sebatas hipotesis, namun pada dasarnya hipotesis merupakan instumen kerja teori, berupa pernyataan atau jawaban sementara terhadap suatu hal (Wardiyanta, 2006 : 12)
Pada akhirnya semua sejarah bergantung pada tujuan sosialnya. Itulah sebabnya sejarah di masa lampau disampaikan lewat tradisi lisan atau kronik tertulis. Hal ini memebrikan sarana untuk rekonstruksi masa lalu yang lebikrealistik dan berimbang


BAB III
PENUTUP

3.1    Kesimpulan
Sejarah Ciamis ini memang dimulai dari Kerajaan Kendan yang merupakan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara yang kemudian memisahkan diri pada saat Kendan berubah nama menjadi Kerajaan Galuh dibawah kekuasaan Wretikendayum.
Adapun sebagai tokoh yang bernama Ciung Wanara yang terkenal, baik dalam sejarah maupun legenda. Ciung Wanara sama-sama diceritakan sebagai salah satu raja dari Kerajaan Galuh.
Adapun keterhubungan antara situs Karangmulyan dengan keberadaan Ciung Wanara, seperti situs Sabung Ayam, Panyandaan, dan Sipatahunan yang cukup meberi gambaran tentang kisah Ciung Wanara dalam cerita legenda.

3.2    Saran
Dengan melihat ini kita harus lebih mengkeritisi legenda yang berkembang di masyarakat dengan bukti-bukti yang ditemukan untuk mengetahui kebenaran peristiwa atau tokoh yang diceritakan. Selain itu, kita harus dapat menjaga situs-situs peninggalan yang ada, karena itulah salah satu bukti adanya keberadaan masa lalu untuk masa depan.

by oyz a.k.a · 1

Kamis, 06 November 2014

Klasifikasi Kaktus Centong, Teratai, Bunga Mawar

KLASIFIKASI KAKTUS CENTONG

KLASIFIKASI KAKTUS CENTONG

Opuntia cochenillifera Nama umum
Indonesia:    Kaktus centong, tentong (Jawa)
Inggris:    Warm hand, nopal cactus
Opuntia cochenillifera
Kaktus Centong

Klasifikasi
Kingdom    :     Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom    :     Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi    :    Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi    :     Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas    :     Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas    :     Hamamelidae
Ordo    :     Caryophyllales
Famili    :     Cactaceae (suku kaktus-kaktusan)
Genus    :    Opuntia
Spesies    :     Opuntia cochenillifera

KLASIFIKASI TERATAI

KLASIFIKASI TERATAI

Klasifikasi
Regnum    : Plantae
Divisi        : Magnoliophyta
Kelas        : Magnoliopsida
Ordo        : Nymphaeales
Family        : Nymphaeceae
Genus        : Nymphaea
Spesies    : Nymphae alba

KLASIFIKASI BUNGA MAWAR
 
KLASIFIKASI BUNGA MAWAR

Kingdom: Plantae
Divisi: Spermatophyta
Sub divisi: Angiospermae
Kelas: Dicotyledonae
Ordo: Rosanales
Famili: Rosaceae
Genus: Rosa
Spesies: Rosa hybrida
Nama umum: mawar
Habitus: Semak; tinggi ± 2 m.

Kamis, 06 November 2014 by oyz a.k.a · 1

Klasifikasi Gajah, Kanguru dan Badak

KLASIFIKASI GAJAH

KLASIFIKASI GAJAH

Kerajaan              :               Animalia(Hewan)
Filum                   :               Chordata(mempunyai penyokong tubuh)
Upafilum             :               Vertebrata(Hewan bertulang belakang)
Kelas                   :               Mammal
Superordo           :               Afrotheria
Ordo                    :               Proboscidea
Famili                 :               Elephantidae

KLASIFIKASI KANGURU
KLASIFIKASI KANGURU

Kingdom/Kerajaan       : Animalia
Filum                            : Chordata (mempunyai penyokong tubuh dalam)
Kelas                           : Mammalia (mempunyai kelenjar susu)
Subkelas                      : Marsupialia (memiliki kantung)
Ordo                            : Diprotodontia (mempunyai dua gigi depan)
Famili                           : Macropodidae (Meloncat dengan kaki belakang)
Genus                           : Macropus
Species                         : Macropus rufus

KLASIFIKASI BADAK
KLASIFIKASI BADAK

Badak Jawa
Kingdom     :     Animalia
Phylum     :     Chordata
Sub phylum     :    Vertebrata
Super kelas     :    Gnatostomata
Kelas     :     Mammalia
Super ordo     :     Mesaxonia
Ordo     :     Perissodactyla
Super famili     :     Rhinocerotides
Famili     :     Rhinocerotidae
Genus     :    Rhinoceros Linnaeus, 1758
Spesies     :    Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822

by oyz a.k.a · 0

Dampak Penerapan Bioteknologi

Dampak Penerapan Bioteknologi

Bioteknologi sangat membantu dan bermanfaat bagi umat manusia. Sampai sat ini para ahli terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi untuk mendapatkan produk dan jasa yang dibutuhkan. Namun disamping dampak positif ada pula dampak negatif yang tak dapat dielakkan.
1.    Dampak positif
-    Bioteknologi dapat mengatasi kekurangan bahan makanan (protein dan vitamin). Dengan bioteknologi, bahan makanan dapat diproduksi secara lebih cepat tanpa memerlukan ruangan yang luas (misal PST).
-    Membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah.
-    Menyediakan berbagai senyawa organik seperti alkohol, asam asetat, gula, bahan makanan, protein, vitamin.
-    Menyediakan energi, misalnya biogas.
-    Memperbaiki lingkungan (misal bakteri pencerna limbah)
-    Mengatasi kesulitan memperoleh keturunan (bayi tabung)
2.    Dampak negatif
-    Dampak terhadap lingkungan
Dampak bioteknologi terhadap lingkungan adalah timbulnya dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ketanaman sekarabat atau kerabat dekat.
Pelepasan organisme transgenik (berubah secara genetik) kealam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Dengan keberadaan rekayasa genetika, perubahan genotipetidak terjadi secara alami sesuai dengan dinamika populasi, melainkan menurut kebutuhan pelaku bioteknologi itu. Perubahan drastis ini akan menimbulkan bahaya, bahkan kehancuran. “menciptakan” makhluk hidup yang seragam bertentangan dengan prinsipdi dalam biologi sendiri, yaitu keanekaragaman.
Contoh lainnya adalah pembuatan tempe atau kecap dalam skala besar dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Air limbah dan kulit kedelai dari proses pembuatan tempe, apabila dibiarkan tergenang dalam waktu cukup lama, limbah tersebut mengubah lingkungan menjadi tidak sehat. Jika air limbah itu dibiarkan mengalir ke dalam kolam-kolam ikan atau ke lahan-lahan persawahan, kehidupan ikan atau tanaman akan terganggu, bahkan bisa mati. Selain meracuni organisme yang hidup di dalam air, limbah ini juga menimbulkan bau yang tidak enak. Untukitu maka perlu ditangani secara baik agar tidak mencemari lingkungan.
-    Dampak terhadap kesehatan
Produk rekayasa di bidang kesehatan dapat juga menimbulkan masalah serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. TomatFlavr Savrt diketahui mengandung gen resisten terhadap antibiotik.Susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagikesehatan manusia.
Selain itu, di bidang kesehatan manusia terdapat kemungkinan produk gen asing, seperti, gen cry dari bacillus thuringiensis maupun bacillus sphaeericus, dapat menimbulkan reaksi alergi pada tubuh mausia, perlu di cermati pula bahwa insersi (penyisipan) gen asing ke genom inang dapat menimbulkan interaksi antara gen asing dan inang produk bahan pertanian dan kimia yang menggunakan bioteknologi.
Tidak semua masyarakat menerima bioteknologi, karena menganggap melawan kodrat alam. Padahal sebenarnya para ahli hanya mencontoh peristiwa yang terjadi di alam. Bioteknologi yang menimbulkan kontroversi misalnya bayi tabung, pengklonan manusia dan transplantasi organ. Belum ada hukum yang mengikuti perkembangan bioteknologi, misalnya hukum tentang nenek yang mengandung cucunya. Ada kekhawatiran keterampilan merekayasa gen dimanfaatkan untuk kejahatan, misalnya mengubah gen bakteri untuk menjadi ganas dan digunakan untuk senjata biologi.
Munculnya organisme transgenik yang belum diketahui dampaknya. Organisme transgenik dikhawatirkan justru akan mempengaruhi keseimbangan alam, sulit dikendalikan atau dapat membahayakan keselamatan manusia.
-    Dampak di bidang sosial ekonomi
Beragam aplikasi rekayasa menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Penggunaan hormon pertumbuhan sapi (bovinegrowthhormone: BGH) dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20% niscaya akan menggusur peternak kecil. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, tembakau, cokelat,kopi, gula, kelapa, vanili, ginseng, dan opium akan dapat dihasilkan melalui modifikasi genetika tanaman lain, sehingga akan menyingkirkan tanaman aslinya. Dunia ketiga sebagai penghasil tanaman-tanaman tadi akan menderita kerugian besar.
Dampak bioteknologi di bidang sosial ekonomi yang lain adalah persaingan internasional dalam perdagangan dan pemasaran produk bioteknologi. Persaingan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi negara berkembang karena belum memiliki teknologi yang maju. Kesenjangan teknologi yang sangat jauh tersebut disebabkan karena bioteknologi modern sangat mahal sehingga sulit dikembangkan oleh negara berkembang. Ketidakadilan, misalnya sangat terasa dalam produk pertanian transgenik yang sangat merugikan bagi agraris berkembang. Hak paten yang dimiliki produsen organisme transgenik juga semakin menambah dominasi negara maju.
-    Dampak terhadap etika
Menyisipkan gen makhluk hidup lain memiliki dampak etikayang serius. Menyisipkan gen mahkluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen itu tidak etis, 90% menentang pemindahan gen manusia kehewan,75% menentang pemindahan gen hewan ke hewan lain.
Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Bagaimana hukumnya bagi penganut agama Islam, kalau gen babi disisipkan ke dalambuah semangka? Penerapan hak paten pada makhluk hidup hasil rekayasa merupakan pemberian hak pribadi atas makhluk hidup. Halitu bertentangan dengan banyak nilai-nilai budaya yang menghargainilai intrinsik makhluk hidup.
Seperti diketahui, kemampuan berfikir dan bernalar membuat manusia menemukan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan alam yang tersedia. Akan tetapi, sering pula teknologi yang kita hasilkan itu menimbulkan pengaruh sampingan yang menimbulkan kemudaratan. Dampak ilmu pengetahuan terhadap cara berpikir manusia dewasa ini sungguh dahsyat. Rasionalitas ilmu pengetahuan itu tidak hanya mengubah cara pandang tradisional kita, tetapi juga tehnologi yang terlalu etnosentris. Ilmu pengetahuan secara umum membantu manusia untuk memecahkan masalahnya, sehingga falsafah Tuhan Allahnya deisme (pandangan yang menegaskan bahwa hanya Tuhan yang dapat memecahkan problem manusia) berangsur-angsur hilang. Selanjutnya dikatakan bahwa manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi akan memperbesar kekuasaan kita atas alam dan masyarakat dan atas diri kita sendiri, sehingga akan muncul lagi bahaya dari teknologi yaitu semakin meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan bioteknologi justru akan melayani nafsu terhadap kekuasaan atau keinginan irrasional untuk mendominasi. Untuk mengurangi bahaya yang mungkin timbul akibat teknologi maupun bioteknologi maka sebagai manusia yang berTuhan, setiap kali seorang ilmuwan akan mengadakan penelitian ia harus sadar akan kedudukannya sebagai manusia di bumi ini.
Dalam mengembangkan bioteknologi, etika bioteknologi harus mendapat perhatian yang utama. Bagaimanapun juga, perkembangan dalam bioteknologi tidak terlepas dari tanggung jawab manusia sebagai perilaku sekaligus makhluk etis. Maka refleksi etis terhadap apa yang sedang dilakukan manusia menjadi sangat diperlukan. Manusia hendaknya dapat merefleksikan prinsip-prinsipnya sendiri dalam seluruh aktivitasnya, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bioetika, merupakan tuntutan etis yang berciri menampung segala pemikiran dan aliran tentang kehidupan, yang bersumber pada kala, budi, filsafat, agama, tradisi tanpa harus terikat dengan agama tertentu.

by oyz a.k.a · 0

Rabu, 05 November 2014

Biografi Singkat Presiden dan Wakil Presiden Pertama Indonesia

Ir. Soekarno

Présidén kahiji Republik Indonésia, Soekarno anu dawam digeroan Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Wétan, 6 Juni 1901 sarta maot di Jakarta, 21 Juni 1970. Bapana ngaranna Raden Soekemi Sosrodihardjo sarta indungna Ida Ayu Nyoman Rai. Sawaktu hirupna, anjeunna miboga tilu pamajikan sarta dikaruniai dalapan anak. Ti pamajikan Fatmawati miboga anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati sarta Guruh. Ti pamajikan Hartini miboga Taufan sarta Bayu, sedengkeun ti pamajikan Ratna Sari Dewi, wanoja turunan Jepang ngaranna pituin Naoko Nemoto miboga anak Kartika..
Mangsa leutik Soekarno ngan sawatara warsih hirup babarengan kolotna di Blitar. Sawaktu SD nepi ka tamat, anjeunna cicing di Surabaya, indekos di imah Haji Oemar Said Tokroaminoto, pulitisi kawakan pangadeg Syarikat Islam. Saterusna nuluykeun sakola di HBS (Hoogere Burger School). Waktu diajar di HBS éta, Soekarno geus menggembleng jiwa nasionalismenya. Saucul lulus HBS warsih 1920, pindah ka Bandung sarta melanjut ka THS (Technische Hoogeschool atawa sakola Tekhnik Luhur anu ayeuna jadi ITB). Manéhna junun ngahontal gelar "Ir" dina 25 Méi 1926.
Saterusna, anjeunna ngarumuskeun ajaran Marhaenisme sarta ngadegkeun PNI (Partéi Nasional lndonesia) dina 4 Juli 1927, jeung tujuan Indonésia Merdika. Balukarna, Walanda, ngasupkeunana ka panjara Sukamiskin, Bandung dina 29 Désémber 1929. Dalapan bulan saterusna anyar disidangkan. Dina pembelaannya dijudulan Indonésia Menggugat, anjeunna némbongkeun kemurtadan Walanda, bangsa anu ngaku leuwih maju éta.
Pembelaannya éta nyieun Walanda beuki ambek. Ku kituna dina Juli 1930, PNI ogé dibubarkan. Sanggeus leupas dina warsih 1931, Soekarno ngagabung jeung Partindo sarta sakaligus mingpinna. Balukarna, anjeunna ditéwak deui Walanda sarta dipiceun ka Ende, Flores, warsih 1933. Opat warsih saterusna dipindahkan ka Bengkulu.
Sanggeus ngaliwatan perjuangan anu cukup panjang, Bung Karno sarta Bung Hatta memproklamasikan kamerdikaan RI dina 17 Agustus 1945. Dina sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan alpukah ngeunaan dasar nagara anu disebutna Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno sarta Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kamerdikaan Indonésia. Dina sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih sacara aklamasi minangka Présidén Republik Indonésia anu kahiji.
Saméméhna, anjeunna ogé junun ngarumuskeun Pancasila anu saterusna jadi dasar (idéologi) Nagara Kahijian Republik Indonésia. Anjeunna narékahan mempersatukan nusantara. Komo Soekarno usaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, sarta Amérika Latin jeung Konférénsi Asia Afrika di Bandung dina 1955 anu saterusna ngembang jadi Gerakan Non Blok.
Pemberontakan G-30-S/PKI ngababarkeun krisis pulitik hébat anu ngabalukarkeun tampikan MPR luhur pertanggungjawabannya. Sabalikna MPR mengangkat Soeharto minangka Pajabat Présidén. Kaséhatanana terus memburuk, anu dina poé Minggu, 21 Juni 1970 manéhna maot di RSPAD. Manéhna disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta sarta dimakamkan di Blitar, Jatim di deukeut astana ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pamaréntah menganugerahkannya minangka "Pahlawan Proklamasi".


MOHAMMAD HASTTA
 

Mohammad Hatta | nyaéta pahlawan Indonésia. Dilahirkan di Bukittinggi dina 12 Agustus 1902. Waktu lahir beliua dibéré ngaran Mohammad Ahtar sarta dawam digeroan Atta. Bapana ngaranna Mohammad Jamil sarta indungna ngaranna Siti Saleha anu asalna ti golongan padagang. Di wayah leutik, Bung Hatta bersekolah dasar di Bukittinggi anu awalna ditempuh sacara privat. Sanggeus éta anjeunna bersekolah di ELS (Europeesche Lagere School), Padang. Kelas 5 nepi ka 7 Bung Hatta tempuh di MULO (Meer Iutgebreid Lager Inderwijs) nepi ka warsih 1917.
Bung Hatta pohara aktip dina ngalaksanakeun pancénna minangka bendahara di hiji perkumpulan nonoman Sumatera di Padang. Anu ngaranna, Jong Sumatranen Bond. Tapi, sajaba aktip dina pergerakan wewengkon, manéhna ogé mikiran penderitaan rahayat alatan pangjajahan.
Anjeunna kungsi menempuh élmu di Handles Hogeschool sarta Economische Hogeschool di Rotredam, Walanda. Di ditu, anjeunna meiliki kitu loba réncang. Di warsih 1926 Bung Hatta terpilih jadi pupuhu Indoneschie Vereniging (organisasi pulitik) nepi ka warsih 1930. Bung Hatta pohara mementingka kamerdikaan Indonésia, kalawan ngawanohkeun perjuangan Indonésia di Éropa. Di warsih 1926, manéhna ngawakilan Indonésia pikeun Kongrés Démokrasi Internasional di Perancis. Waktu éta, anjeunna junun meyakinkan kongrés pikeun mempergunakan kecap “Indonésia” sarta lain “Hindia Walanda”. Di Belgia, anjeunna ngécéskeun kaayaan rahayat Indonésia alatan Walanda.
Dina perjuangannya, Bung Hatta kungsi ngalaman pembuangan ka Digul sarta Banda Neira. Sanggeus Perang Pasifik peupeus anjeunna dipulangkeun ka Jawa. Pamaréntah Hindia Belanda-pun peupeus, sarta Jepang baris ngawasa. Indonésia dihandap pamaréntahan Jepang ogé diperlakukan telenges. Bung Hatta ngabacakeun hiji biantara ngeunaan cita-cita kamerdikaan Indonésia di lapang Ikada (Monas) dina 8 Désémber 1942. Jepang mengangkat Bung Hatta sarta 3 Inohong Nasional séjénna pikeun mingpin Potera (Puseur Tanaga Rahayat) anu didirikan ku Jepang. Anjeunna ogé mangrupa anggota BPUPKI sarta wawakil pupuhu PPKI anu duanana dijieun ku Jepang pikeun persiapan kamerdikaan Indonésia.
Dina tanggal 17 Agustus warsih 1945 Bung Hatta babarengan Soekarno ngabacakeun teks proklamasi kamerdikaan Indonésia di Pegangsaan Wétan 56. Siti Rahmiati nyaéta pamajikan Bung Hatta, yangdinikahi dina tanggal 18 Nopémber 1945 sarta nampa tilu urang anak. Konfrensi Méja Bundar, delegasi Indonésia dipupuhuan ku Bung Hatta sarta diayakeun di Den Haag dina warsih 1949. Anjeunna mangrupa perdana menteri dina awalna, tapi saprak warsih 1950 anjeunna mangrupa wawakil présidén kahiji Nagara Kahijian Republik Indonésia. Anjeunna ogé pohara aktip mikeun perhatian dina koperasi, ku kituna laun laun koperasi tumuwuh. Bung Hatta diangkat jadi Bapa Koperasi Nasional. Dina tanggal 15 Agustus 1972 Bung Hatta narima Béntang Republik Indonésia Kelas I di Karaton Merdika. Anjeunna maot dina poé Jum’at, 14 Maret 1980 alatan gering.

Rabu, 05 November 2014 by oyz a.k.a · 0

Selasa, 04 November 2014

Bioteknologi Konvensional dan Modern

 Bioteknologi Konvensional dan Modern

A.    PENGERTIAN BIOTEKNOLOGI
Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Dalam bioteknologi biasanya digunakan mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah suatu bahan.

B.    BIOTEKNOLOGI KONVENSIONAL DAN MODERN
Bioteknologi dapat digolongkan menjadi bioteknologi konvensional/tradisional dan modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan, seperti tempe, tape, oncom, dan kecap.
Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, dan sebagainya termasuk keju dan yoghurt. Proses tersebut dianggap sebagai bioteknologi masa lalu. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional, yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim.
1.    Pengolahan Bahan Makanan
a.    Pengolahan produk susu
Susu dapat diolah menjadi bentuk-bentuk baru, seperti yoghurt, keju, dan mentega.
1)    Yoghurt
Untuk membuat yoghurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yoghurt, yaitu Lactobacillus bulgaricusdan Streptococcus thermophillus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang, selanjutnya disimpan selama ± 5 jam pada temperatur 45oC. Selama penyimpanan tersebut pH akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa.
2)    Keju
Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat.
Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90oC atau dipasteurisasi, kemudian didinginkan sampai 30oC. Selanjutnya bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat, kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan, yaitu klimosin.
Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32oC – 420oC dan ditambah garam, kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Adapun whey yang terbentuk diperas lalu digunakan untuk makanan sapi.
3)    Mentega
Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lectonostoceremoris. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan.
b.    Produk makanan nonsusu
1)    Kecap
Dalam pembuatan kecap, jamur, Aspergillus oryzae dibiakkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryzae bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum.
Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama akhirnya akan dihasilkan produk kecap.
2)    Tempe
Tempe kadang-kadang dianggap sebagai bahan makanan masyarakat golongan menengah ke bawah, sehingga masyarakat merasa gengsi memasukkan tempe sebgai salah satu menu makanannya.
Akan tetapi, setelah diketahui manfaatnya bagi kesehatan, tempe mulai banyak dicari dan digemari masyarakat dalam maupun luar negeri. Jenis tempe sebenarnya sangat beragam, bergantung pada bahan dasarnya, namun yang paling luas penyebarannya adalah tempe kedelai.
Tempe mempunyai nilai gizi yang baik. Di samping itu tempe mempunyai beberapa khasiat, seperti dapat mencegah dan mengendalikan diare, mempercepat proses penyembuhan duodenitis, memperlancar pencernaan, dapat menurunkan kadar kolesterol, dapat mengurangi toksisitas, meningkatkan vitalitas, mencegah anemia, menghambat ketuaan, serta mampu menghambat resiko jantung koroner, penyakit gula, dan kanker. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe paling sedikit diperlukan empat jenis kapang dari genus Rhizopus,
yaitu Rhyzopus oligosporus, Rhyzopus stolonifer, Rhyzopus arrhizus, dan Rhyzopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Perubahan tersebut meningkatkan kadar protein tempe sampai sembilan kali lipat.


3)    Tape
Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Masyarakat kita membuat tape tersebut berdasarkan pengalaman.

2.    Bioteknologi Bidang Pertanian
a.    Penanaman secara hidroponik
Hidroponik berasal dari kata bahasa Yunani hydro yang berarti air dan ponos yang berarti bekerja. Jadi, hidroponik artinya pengerjaan air atau bekerja dengan air. Dalam praktiknya hidroponik dilakukan dengan berbagai metode, tergantung media yang digunakan.
Adapun metode yang digunakan dalam hidroponik, antara lain metode kultur air (menggunakan media air), metode kultur pasir (menggunakan media pasir), dan metode porus (menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lain-lain). Metode yang tergolong berhasil dan mudah diterapkan adalah metode pasir.
Pada umumnya orang bertanam dengan menggunakan tanah. Namun, dalam hidroponik tidak lagi digunakan tanah, hanya dibutuhkan air yang ditambah nutrien sebagai sumber makanan bagi tanaman. Apakah cukup dengan air dan nutrien? Bahan dasar yang dibutuhkan tanaman adalah air, mineral, cahaya, dan CO2.
Cahayatelah terpenuhi oleh cahaya matahari. Demikian pula CO2 sudah cukup melimpah di udara. Sementara itu kebutuhan air dan mineral dapat diberikan dengan sistem hidroponik, artinya keberadaan tanah sebenarnya bukanlah hal yang utama.
Beberapa keuntungan bercocok tanam dengan hidroponik, antara lain
tanaman dapat dibudidayakan di segala tempat; risiko kerusakan tanaman karena banjir, kurang air, dan erosi tidak ada; tidak perlu lahan yang terlalu luas; pertumbuhan tanaman lebih cepat; bebas dari hama; hasilnya berkualitas dan berkuantitas tinggi; hemat biaya perawatan.
Jenis tanaman yang telah banyak dihidroponikkan dari golongan tanaman hias antara lain Philodendron, Dracaena, Aglonema, dan Spatyphilum. Golongan sayuran yang dapat dihidroponikkan, antara lain tomat, paprika, mentimun, selada, sawi, kangkung, dan bayam. Adapun jenis tanaman buah yang dapat dihidroponikkan, antara lain jambu air, melon, kedondong bangkok, dan belimbing.
b.    Penanaman secara aeroponik
Aeroponik berasal dari kata aero yang berarti udara dan ponos yang berarti daya. Jadi, aeroponik adalah pemberdayaan udara. Sebenarnya aeroponik merupakan tipe hidroponik (memberdayakan air), karena air yang berisi larutan unsur hara disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Akar tanaman yang ditanam menggantung akan menyerap larutan hara tersebut.
Prinsip dari aeroponik adalah sebagai berikut. Helaian styrofoam diberi lubang-lubang tanam dengan jarak 15 cm. Dengan menggunakan ganjal busa atau rockwool, anak semai sayuran ditancapkan pada lubang tanam. Akar tanaman akan menjuntai bebas ke bawah. Di bawah helaian styrofoam terdapat sprinkler (pengabut) yang memancarkan kabut larutan hara ke atas hingga mengenai akar.
3.    Bioteknologi Modern
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli telah mulai lagi mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien.
Dewasa ini, bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan tetapi telah mencakup berbagai bidang, seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin besar manfaatnya untuk masa-masa yang akan datang. Beberapa penerapan bioteknologi modern sebagai berikut.
a.    Rekayasa genetika
Rekayasa genetika merupakan suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga pencangkokan gen atau rekombinasi DNA.
Dalam rekayasa genetika digunakan DNA untuk menggabungkan sifat makhluk hidup. Hal itu karena DNA dari setiap makhluk hidup mempunyai struktur yang sama, sehingga dapat direkomendasikan. Selanjutnya DNA tersebut akan mengatur sifatsifat makhluk hidup secara turun-temurun.
Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA.
1)    Transplantasi inti
Transplantasi inti adalah pemindahan inti dari suatu sel ke sel yang lain agar didapatkan individu baru dengan sifat sesuai dengan inti yang diterimanya. Transplantasi inti pernah dilakukan terhadap sel katak. Inti sel yang dipindahkan adalah inti dari sel-sel usus katak yang bersifat diploid. Inti sel tersebut dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti, sehingga terbentuk ovum dengan inti diploid. Setelah diberi inti baru, ovum membelah secara mitosis berkali-kali sehingga terbentuklah morula yang berkembang menjadi blastula.
Blastula tersebut selanjutnya dipotong-potong menjadi banyak sel dan diambil intinya. Kemudian inti-inti tersebut dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti yang lain. Pada akhirnya terbentuk ovum berinti diploid dalam jumlah banyak. Masing-masing ovum akan berkembang menjadi individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama.
2)    Fusi sel
Fusi sel adalah peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun berbeda supaya terbentuk sel bastar atau hibridoma. Fusi sel diawali oleh pelebaran membran dua sel serta diikuti oleh peleburan sitoplasma (plasmogami) dan peleburan inti sel (kariogami).
Manfaat fusi sel, antara lain untuk pemetaan kromosom, membuat antibodi monoklonal, dan membentuk spesies baru. Di dalam fusi sel diperlukan adanya:
a)    sel sumber gen (sumber sifat ideal);
b)    sel wadah (sel yang mampu membelah cepat);
c)    fusigen (zat-zat yang mempercepat fusi sel).
3)    Teknologi plasmid
Plasmid adalah lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosomnya. Sifat-sifat plasmid, antara lain:
a)    merupakan molekul DNA yang mengandung gen tertentu;
b)    dapat beraplikasi diri;
c)    dapat berpindah ke sel bakteri lain;
d)    sifat plasmid pada keturunan bakteri sama dengan plasmid induk.
Karena sifat-sifat tersebut di atas plasmid digunakan sebagai vektor atau pemindah gen ke dalam sel target.
4)    Rekombinasi DNA
Rekombinasi DNA adalah proses penggabungan DNA-DNA dari sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, rekombinasi DNA disebut juga rekombinasi gen.
Rekombinasi DNA dapat dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut.
1)    Struktur DNA setiap spesies makhluk hidup sama.
2)    DNA dapat disambungkan
b.    Bioteknologi bidang kedokteran
Bioteknologi mempunyai peran penting dalam bidang kedokteran, misalnya dalam pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika dan hormon.
1)    Pembuatan antibodi monoklonal
Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal. Manfaat antibodi monoklonal, antara lain:
a)    untuk mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin dalam urine wanita hamil;
b)    mengikat racun dan menonaktifkannya;
c)    mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain.
2)    Pembuatan vaksin
Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut.
3)    Pembuatan antibiotika
Antibiotika adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotika dapat diperoleh dari jamur atau bakteri yang diproses dengan cara tertentu.
Zat antibiotika telah mulai diproduksi secara besar-besaran pada Perang Dunia II oleh para ahli dari Amerika Serikat dan Inggris.
4)    Pembuatan hormon
Dengan rekayasa DNA, dewasa ini telah digunakan mikroorganisme untuk memproduksi hormon. Hormon-hormon yang telah diproduksi, misalnya insulin, hormon pertumbuhan, kortison, dan testosteron.

C.    Bioteknologi bidang pertanian
Dewasa ini perkembangan industri maju dengan pesat. Akibatnya, banyak lahan pertanian yang tergeser, lebih-lebih di daerah sekitar perkotaan. Di sisi lain kebutuhan akan hasil pertanian harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
Untuk mendukung hal tersebut, dewasa ini telah dikembangkan bioteknologi di bidang pertanian. Beberapa penerapan bioteknologi pertanian sebagai berikut.
1)    Pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen Nitrogen (N2) merupakan unsur esensial dari protein DNA dan RNA. Pada tumbuhan polong-polongan sering ditemukan nodul pada akarnya. Di dalam nodul tersebut terdapat bakteri Rhizobium yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara, sehingga tumbuhan polong-polongan dapat mencukupi kebutuhan nitrogennya sendiri.
Dengan bioteknologi, para peneliti mencoba mengembangkan agar bakteri Rhizobium dapat hidup di dalam akar selain tumbuhan polong-polongan. Di samping, itu juga berupaya meningkatkan kemampuan bakteri dalam mengikat nitrogen dengan teknik rekombinasi gen.
Kedua upaya di atas dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan penggunaan pupuk nitrogen yang dewasa ini banyak digunakan di lahan pertanian dan menimbulkan efek samping yang merugikan.
2)    Pembuatan tumbuhan tahan hama
Tanaman yang tahan hama dapat dibuat melalui rekayasa genetika dengan rekombinasi gen dan kultur sel. Contohnya, untuk mendapatkan tanaman kentang yang kebal penyakit maka diperlukan gen yang menentukan sifat kebal penyakit. Gen tersebut, kemudian disisipkan pada sel tanaman kentang. Sel tanaman kentang tersebut, kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman kentang yang tahan penyakit. Selanjutnya tanaman kentang tersebut dapat diperbanyak dan disebarluaskan.

D.    Bioteknologi bidang peternakan
Dengan bioteknologi dapat dikembangkan produk-produk peternakan. Produk tersebut, misalnya berupa hormon pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak. Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan hormon pertumbuhan hewan buatan atau BST (Bovin Somatotropin Hormon). Hormon tersebut direkayasa dari bakteri yang, jika diinfeksikan pada hewan dapat mendorong pertumbuhan dan menaikkan produksi susu sampai 20%.E.    Bioteknologi bahan bakar masa depan
Kamu sudah mengetahui bahwa bahan bakar minyak termasuk sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, suatu saat akan habis. Hal itu merupakan tantangan bagi para ilmuwan untuk menemukan bahan bakar pengganti yang diproduksi melalui bioteknologi.
Saat ini telah ditemukan dua jenis bahan bakar yang diproduksi dari fermentasi limbah, yaitu gasbio (metana) dan gasahol (alkohol).
Alternatif bahan bakar masa depan untuk menggantikan minyak, antara lain adalah biogas dan gasohol. Biogas dibuat dalam fase anaerob dalam fermentasi limbah kotoran makhluk hidup. Pada fase anaerob akan dihasilkan gas metana yang dibakar dan digunakan untuk bahan bakar.
Di negara Cina, dan India terdapat beberapa kelompok masyarakat yang hidup di desa yang telah menerapkan teknologi fermenter gasbio untuk menghasilkan metana. Bahan baku teknologi fermenter tersebut adalah feses hewan, daun-daunan, kertas, dan lain-lain yang akan diuraikan oleh bakteri dalam fermenter.
Sedangkan teknologi gasohol telah dikembangkan oleh negara Brazil sejak harga minyak meningkat sekitar tahun 1970. Gasohol dihasilkan dari fermentasi kapang terhadap gula tebu yang melimpah. Gasohol bersifat murah, dapat diperbarui dan tidak menimbulkan polusi.

F.    Bioteknologi pengolahan limbah
Kaleng, kertas bekas, dan sisa makanan, sisa aktivitas pertanian atau industri merupakan bahan yang biasanya sudah tak dikehendaki oleh manusia. Bahan-bahan tersebut dinamakan limbah atau sampah. Keberadaan limbah sangat mengancam lingkungan.
Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menanganinya. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan ditimbun, dibakar, atau didaur ulang. Di antara semua cara tersebut yang paling baik adalah dengan daur ulang.
Salah satu contoh proses daur ulang sampah yang telah diuji pada beberapa sampah tumbuhan adalah proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses dekomposisi bahan-bahan sampah dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen. Dengan cara ini sampah dapat diubah menjadi arang, gas (misal: metana) dan bahan anorganik.
Bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar. Kelebihan bahan bakar hasil proses ini adalah rendahnya kandungan sulfur, sehingga cukup mengurangi tingkat pencemaran. Bahan hasil perombakan zat-zat makroorganik (dari hewan, tumbuhan, manusia ataupun gabungannya) secara biologiskimiawi dengan bantuan mikroorganisme (misalnya bakteri, jamur) serta oleh hewan-hewan kecil disebut kompos.
Dalam pembuatan kompos, sangat diperlukan mikroorganisme. Jenis mikroorganisme yang diperlukan dalam pembuatan kompos bergantung pada bahan organik yang digunakan serta proses yang berlangsung (misalnya proses itu secara aerob atau anaerob).
Selama proses pengomposan terjadilah penguraian, misalnya selulosa, pembentukan asam organik terutama asam humat yang penting dalam pembuatan humus. Hasil pengomposan bermanfaat sebagai pupuk.
Bioteknologi dapat diterapkan dalam pengolahan limbah, misalnya menguraikan minyak, air limbah, dan plastik. Cara lain dalam mengatasi polusi minyak, yaitu dengan menggunakan pengemulsi yang menyebabkan minyak bercampur dengan air sehingga dapat dipecah oleh mikroba. Salah satu zat pengemulsi, yaitu polisakarida yang disebut emulsan, diproduksi oleh bakteri Acinetobacter calcoaceticus. Dengan bioteknologi, pengolahan limbah menjadi terkontrol dan efektif. Pengolahan limbah secara bioteknologi melibatkan kerja bakteri-bakteri aerob dan anaerob.

Selasa, 04 November 2014 by oyz a.k.a · 0

Makalah Kebutuhan Manusia Akan Cairan Dan Elektrolit


Kebutuhan Manusia Akan Cairan Dan Elektrolit
BAB I
PENDAHULUAN
1.1    Latar Belakang
Cairan dan elektrolit sangat penting  untuk memoertahankan keseimbangan atau homeostasis tubuh. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dapat mempengaruhi fungsi fisiologis  tubuh. Sebab, cairan tubuh kita terdiri atas air yang mengandung partikel-partikel bahan organic dan anorganik yang vital untuk hidup. Elektrolit tubuh mengandung komponen-komponen kimiawi. Elektrolit tubuh ada yang bermuatan positif (kation) dan bermuatan negative (anion). Elektrolit sangat penting pada banyak fungsi tubuh, termasuk fungsi neuromuscular dan keseimbangan asam-basa. Pada fungsi neuromuscular, elektrolit memegang peranan penting terkait dengan transmisi impuls saraf.
1.2    Rumusan Masalah
1.    Apa definisi dari kebutuhan cairan dan elektrolit?
2.    Sistem tubuh apa saja yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit?
3.    Seperti apa cara perpindahan cairan tubuh, kebutuhan cairan tubuh bagi manusia, pengaturan volume cairan tubuh dan jenis cairan?
4.    Apa yang dimaksud kebutuhan dan pengaturan elektolit, jenis cairan elektrolit, keseimbangan asam-basa dan jenis asam basa?
5.    Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit?
6.    Apa saja masalah-masalah pada kebutuhan cairan dan elektrolit?
7.    Bagaimana proses dan tindakan keperawatan pada masalah kebutuhan cairan dan elektrolit?
1.3    Tujuan Penulisan
 Untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan kebutuhan cairan dan elektrolit
 Untuk mengetahui faktor dan masalah-masalah pada kebutuhan cairan dan elektrolit
 Untuk mengetahui proses keperawatan pada masalah kebutuhan cairan dan elektrolit
1.4    Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, metode penulisan.
Bab II. Pembahasan, berisi pembahasan yang menjelaskan tentang kebutuhan aktivitas
Bab III. Penutup, berisi kesimpulan, dan saran.
1.5    Metode Penulisan
Metode  yang digunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari materi-materi dari buku maupaun dari media informasi lainnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
Kebutuhan cairan dan elektrolit merupakan suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam berespon terhadap stressor fisiologis dan lingkungan. Cairan dan elektrolit saling berhubungan, ketidakseimbangan yang berdiri sendiri jarang terjadi dalam bentuk kelebihan atau kekurangan.

2.2 Sistem yang Berperan dalam Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
 Ginjal.
Merupakan organ yang memiliki peran cukup besar dalam mengatur kebutuhan cairan dan elektrolit. Terlihat pada fungsi ginjal, yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, pengatur keseimbangan asam-basa darah dan ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam.
Proses pengaturan kebutuhan keseimbangan air ini diawali oleh kemampuan bagian ginjal, seperti glomerulus dalam menyaring cairan. Rata-rata setiap satu liter darah mengandung 500 cc plasma yang mengalir melalui glomerulus, 10% nya disaring keluar. Cairan yang tersaring (filtrate glomerulus), kemudian mengalir melalui tubuli renalis yang sel-selnya menyerap semua bahan yang dibutuhkan. Jumlah urine yang diproduksi ginjal dapat dipengaruhi oleh ADH dan aldosteron dengan rata-rata 1 ml/kg/bb/jam.
 Kulit.
Merupakan  bagian penting pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas. Proses ini diatur oleh pusat pengatur panas yang disarafi oleh vasomotorik dengan kemampuan mengendalikan arteriol kutan dengan cara vasodilatasi dan vasokontriksi. Proses pelepasan panas dapat dilakukan dengan cara penguapan. Jumlah keringat yang dikeluarkan tergantung banyaknya darah yang mengalir melalui pembuluh darah dalam kulit. Proses pelepasan panas lainnya dapat dilakukan melalui cara pemancaran panas ke udara sekitar, konduksi (pengalihan panas ke benda yang disentuh), dan konveksi (pengaliran udara panas ke permukaan yang lebih dingin).
Keringat merupakan sekresi aktif dari kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis. Melalui kelenjar keringat suhu dapat diturunkan dengan jumlah air yang dapat dilepaskan, kurang lebih setengah liter sehari. Perangsangan kelenjar keringat yang dihasilkan dapat diperoleh melalui aktivitas otot, suhu lingkungan dan kondisi suhu tubuh yang panas.
 Paru.
Organ paru berperan mengeluarkan cairan dengan menghasilkan insensible water loss kurang lebih 400 ml/hari. Proses pengeluaran cairan terkait dengan respons akibat perubahan upaya kemampuan bernapas.
 Gastrointestinal.
Merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Dalam kondisi normal, cairan hilang dalam system ini sekitar 100-200 ml/hari. Pengaturan keseimbangan cairan dapat melalui system endokrin, seperti: system hormonal contohnya:
 ADH. Memiliki peran meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Hormone ini dibentuk oleh hipotalamus di hipofisis posterior, yang mensekresi ADH dengan meningkatkan osmolaritas dan menurunkan cairan ekstrasel.
 Aldosteron. Berfungsi sebagai absorpsi natrium yang disekresi oleh kelenjar adrenal di tubulus ginjal. Proses pengeluaran aldosteron ini diatur oleh adanya perubahan konsentrasi kalium, natrium dan system angiotensin rennin.
 Prostaglandin. Merupakan asam lemak yang terdapat pada jaringan yang berfunsi merespons radang, mengendalikan tekanan darah dan konsentrasi uterus, serta mengatur pergerakan gastrointestul. Pada ginjal, asam lemak ini berperan dalam mengatur sirkulasi ginjal.
 Glukokortikoid. Berfungsi mengatur peningkatan reabsorpsi natrium dan air yang menyebabkan volume darah meningkat sehingga terjadi retensi natrium.
 Mekanisme rasa haus. Diatur dalam rangka memenuhi kebutuhan cairan dengan cara merangsang pelepasan rennin yang dapat menimbulkan produksi angiostensin II sehingga merangsang hipotalamus untuk rasa haus.

2.3 Cara Perpindahan Cairan Tubuh
 Difusi.
Merupakan bercampurnya molekul-molekul dalam cairan, gas, atau zat padat secara bebas dan acak. Proses difusi dapat terjadi bila dua zat bercampur dalam sel membrane. Dalam tubuh, proses difusi air, elektrolit dan zat-zat lain terjadi melalui membrane kapiler yang permeable.kecepatan proses difusi bervariasi, bergantung pada factor ukuran molekul, konsentrasi cairan dan temperature cairan. Zat dengan molekul yang besar akan bergerak lambat dibanding molekul kecil. Molekul kecil akan lebih mudah berpindah dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah. Larutan dengan konsentrasi yang tinggi akan mempercepat pergerakan molekul, sehingga proses difusi berjalan lebih cepat.
 Osmosis.
Proses perpindahan zat ke larutan lain melalui membrane semipermeabel biasanya terjadi dari larutan dengan konsentrasi yang kurang pekat ke larutan dengan konsentrasi lebih pekat. Solute adalah zat pelarut, sedang solven adalah larutannya. Air merupakan solven, sedang garam adalah solute. Proses osmosis penting dalam mengatur keseimbangan cairan ekstra dan intra.
Osmolaritas adalah cara untuk mengukur kepekatan larutan dengan menggunakan satuan nol. Natrium dalam NaCl berperan penting mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Apabila terdapat tiga jenis larutan garam dengan kepekatan berbeda dan didalamnya dimasukkan sel darah merah, maka larutan yang mempunyai kepekatan yang sama akan seimbang dan berdifusi. Larutan NaCl 0,9% merupakan larutan yang isotonic karena larutan NaCl mempunyai kepekatan yang sama dengan larutan dalam system vascular. Larutan isotonic merupakan larutan yang mempunyai kepekatan sama dengan larutan yang dicampur. Larutan hipotonik mempunyai kepekatan lebih rendah dibanding larutan intrasel. Pada proses osmosis dapat terjadi perpindahan dari larutan dengan kepekatan rendah ke larutan yang kepekatannya lebih tinggi melalui membrane semipermeabel, sehingga larutan yang berkonsentrasi rendah volumenya akan berkurang, sedang larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi akan bertambah volumenya.


 Transport aktif.
Merupakan gerak zat yang akan berdifusi dan berosmosis. Proses ini terutama penting untuk mempertahankan natrium dalam cairan intra dan ekstrasel. Proses pengaturan cairan dapat dipengaruhi oleh dua factor, yaitu:
 Tekanan cairan. Proses difusi dan osmosis melibatkan adanya tekanan cairan. Proses osmotic juga menggunakan tekanan osmotic, yang merupakan kemampuan pastikel pelarut untuk menarik larutan melalui membrane.
Bila dua larutan dengan perbedaan konsentrasi dan larutan yang mempunyai konsentrasi lebih pekat molekulnya tidak dapat bergabung (larutan disebut koloid). Sedangkan larutan yang mempunyai kepekatan sama dan dapat bergabung (disebut kristaloid). Contoh larutan kristaloid adalah larutan garam, tetapi dapat menjadi koloid apabila protein bercampur dengan plasma. Secara normal, perpindahan cairan menembus membrane sel permeable tidak terjadi. Prinsip tekanan osmotic ini sangat penting dalam proses pemberian cairan intravena. Biasanya, larutan yang sering digunakan dalam pemberian infuse intravena bersifat isotonic karena mempunyai konsentrasi sama dengan plasma darah. Hal ini penting untuk mencegah perpindahan cairan dan elektrolit ke dalam intrasel. Larutan intravena bersifat hipotonik, yaitu larutan yang konsentrasinya kurang pekat dibanding konsentrasi plasma darah. Tekanan osmotic plasma akan lebih besar dibanding tekanan tekanan osmotic cairan interstisial karena konsentrasi protein dalam plasma dan molekul protein lebih besar dibanding cairan interstisial, sehingga membentuk larutan koloid dan sulit menembud membrane semipermeabel. Tekanan hidrostatik adalah kemampuan tiap molekul larutan yang bergerak dalam ruang tertutup. Hal ini penting guna mengatur keseimbangan cairan ekstra dan intrasel.
 Membran semipermeable. Merupakan penyaring agar cairan yang bermolekul besar tidak tergabung. Membran semipermeable terdapat pada dinding kapiler pembuluh darah, yang terdapat di seluruh tubuh sehingga molekul atau zat lain tidak berpindah ke jaringan.

2.4 Kebutuhan Cairan Tubuh Bagi Manusia
Kebutuhan cairan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologis, yang memiliki proporsi besar dalam bagian tubuh, hampir 90% dari total berat badan tubuh. Sisanya merupakan bagian padat dari tubuh. Secara keseluruhan, kategori persentase cairan tubuh berdasarkan umur adalah: bayi baru lahir 75% dari total berat badan, pria dewasa 57% dari total berat badan, wanita dewasa 55% dari total berat badan dan dewasa tua 45% dari total berat badan. Persentase cairan tubuh bervariasi, bergantung pada factor usia, lemak dalam tubuh dan jenis kelamin. Wanita dewasa mempunyai jumlah cairan tubuh lebih sedikit dibanding pria karena pada wanita dewasa jumlah lemak dalam tubuh lebih banyak dibanding pada pria. Kebutuhan air berdasarkan umur dan berat badan:
Umur  Jumlah air dalam 24 jam Fungsi
ml/kg berat badan
3 hari 250-300 80-100
1 tahun   1150-1300 120-135
2 tahun 1350-1500 115-125
4 tahun 1600-1800 100-110
10 tahun 2000-2500 70-85
14 tahun 2200-2700 50-60
18 tahun 2200-2700 40-50
Dewasa 2400-2600 20-30

2.5 Pengaturan Volume Cairan Tubuh
Keseimbangan cairan dalam tubuh dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar.
 Asupan cairan.
Asupan (intake) cairan untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah ± 2500 cc/hari. Asupan cairan dapat langsung berupa cairan atau ditambah dari makanan lain. Pengaturan mekanisme keseimbangan cairan ini menggunakan mekanisme haus. Pusat pengaturan rasa haus dalam rangka mengatur keseimbangan cairan adalah hipotalamus. Apabila terjadi ketidakseimbangan volume cairan tubuh dimana asupan cairan kurang atau adanya pendarahan, maka curah jantung menurun, menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah.
 Pengeluaran cairan.
Pengeluaran (output) cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan pada orang dewasa, dalam kondisi normal adalah ± 2300 cc. jumlah air yang paling banyak keluar dari eksresi ginjal (berupa urine), sebanyak ± 1500 cc/hari pada orang dewasa. Hali ini dihubungkan dengan banyaknya asupan melalui mulut. Asupan air melalui mulut dan pengeluaran air melalui ginjal mudah diukur dan sering dilakukan dalam praktis klinis. Pengeluaran cairan dapat pula dilakukan melalui kulit (berupa keringat) dan saluran pencernaan (berupa feses). Pengeluaran cairan dapat pula dikategorikan sebagai pengeluaran cairan yang tidak dapat diukur karena, khususnya pada pasien luka bakar atau luka besar lainnya, jumlah pengeluaran cairan (melalui penguapan) meningkat sehigga sulit untuk diukur. Pada kasus ini, bila volume urine yang dikeluarkan kurang dari 500 cc/hari, diperlukan adanya perhatian khusus.
Pasien dengan ketidakadekuatan pengeluaran cairan memerlukan pengawasan asupan dan pengeluaran cairan secara khusus. Peningkatan jumlah dan kecepatan pernapasan, demam, keringat dan diare dapat menyebabkan kehilangan cairan secara berlebihan. Kondisi lain yang dapat menyebabkan kehilangan cairan secara berlebihan adalah muntah secara terus menerus. Hasil-hasil pengeluaran cairan:
 Urine.
Pembentukan urine terjadi di ginjal dan dikeluarkan melalui vesika urinaria (kandung kemih). Proses ini merupakan proses pengeluaran cairan tubuh yang utama. Cairan dalam ginjal disaring pada glomerulus dan dalam tubulus ginjal untuk kemudoan diserap kembali ke dalam aliran darah. Hasil ekresi berupa urine. Jika terjadi penurunan volume dalam sirkulasi darah, receptor atrium jantung kiri dan kanan akan mengirimkan impuls ke otak, kemudian otak akan mengirimkan kembali ke ginjal dan memproduksi ADH sehingga mempengaruhi pengeluaran urine.
 Keringat.
Terbentuk bila tubuh menjadi panas akibat pengaruh suhu yang panas. Keringat banyak mengandung garam, urea, asam laktat dan ion kalium. Banyaknya jumlah keringat yang keluar akan mempengaruhi kadar natrium dalam plasma.
 Feses.
Feses yang keluar mengandung air dan sisanya berbentuk padat. Pengeluaran air melalui feses merupakan pengeluaran cairan yang paling sedikit jumlahnya. Jika cairan yang keluar melalui feses jumlahnya berlebihan, maka dapat mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses adalah 100 ml/hari.

2.6 Jenis Cairan
 Cairan nutrien.
Pasien yang istirahat ditempat tidur memerlukan sebanyak 450 kalori setiap harinya. Cairan nutrien (zat gizi) melalui intravena dapat memenuhi kalori ini dalam bentuk karbohidrat, nitrogen dan vitamin yang penting untuk metabolisme. Kalori dalam cairan nutrient dapat berkidar antara 200-1500/liter. Cairan nutrient terdiri atas:
 Karbohidrat dan air, contoh: dextrose (glukosa), levulose (fruktosa), invert sugar ( ½ dextrose dan ½ levulose).
 Asam amino, contoh: amigen, aminosol dan travamin.
 Lemak, contoh: lipomul dan liposyn.
Blood Volume Expanders
Merupakan bagian dari jenis cairan yang berfungsi menigkatkan volume pembuluh darah setelah kehilangan darah atau plasma. Apabila keadaan darah sudah tidak sesuai, misalnya pasien dalam kondisi pendarahan berat, maka pemberian plasma akan mempertahankan jumlah volume darah. Pada pasien dengan luka bakar berat, sejumlah besar cairan hilang dari pembuluh darah di daerah luka. Plasma sangat perlu diberikan untuk menggantikan cairan ini. Jenis blood volume expanders antara lain: human serum albumin dan dextran dengan konsentrasi yang berbeda. Kedua cairan ini mempunyai tekanan osmotic, sehingga secara langsung dapat meningkatkan jumlah volume darah.

2.7 Kebutuhan dan Pengaturan Elektrolit
1. Kebutuhan elektrolit
Elektrolit terdapat pada seluruh cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung oksigen, nutrient dan sisa metabolism, seperti karbondioksida yang semuanya disebut dengan ion. Beberapa jenis garam dalam air akan dipecah dalam bentuk ion elektrolit. Contohnya, NaCl akan dipecah menjadi ion Na+ dan Cl-. Pacahan elektrolit tersebut merupakan ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Ion yang bermuatan negative disebut anion dan ion bermuatan positif disebut kation. Contoh kation ayitu natrium, kalium, kalsium dan magnesium. Sedangkan anion contohnya klorida, bikarbonat dan fosfat. Komposisi elektrolit dalam plasma adalah:
Natrium: 135-145 mEq/lt, Kalium: 3,5-5,3 mEq/lt, Kalsium: 4-5 mEq/lt, Magnesium: 1,5-2,5 mEq/lt, Klorida: 100-106 mEq/lt, Bikarbonat: 22-26 mEq/ltd an Fosfat: 2,5-4,5 mEq/lt.
Pengukuran elektrolit dalam satuan miliequivalen per liter cairan tubuh atau milligram per 100 ml (mg/100 ml). Equivalen tersebut merupakan kombinasi kekuatan zat kimia atau kation dan anion dalam molekul.
2. Pengaturan Elektrolit
 Pengaturan Keseimbangan Natrium.
Natrium merupakan kation dalam tubuh yang berfungsi mengatur osmolaritas dan volume cairan tubuh. Natrium paling banyak terdapat pada cairan ekstrasel. Pengaturan konsentrasi cairan ekstrasel diatur oleh ADH dan aldosteron. Aldosteron dihasilkan oleh korteks suprarenal dan berfungsi mempertahankan keseimbangankonsentrasi natrium dalam plasma dan prosesnya dibantu oleh ADH. ADH mengatur sejumlah air yang diserap kembali ke dalam ginjal dari tubulus renalis. Aldosteron juga mengatur keseimbangan jumlah natrium yang diserap kembali oleh darah. Natrium tidak hanya bergerak ke dalam atau ke luar tubuh, tetapi juga mengatur keeseimbangan cairan tubuh. Eksresi dari natrium dapat dilakukan melalui ginjal atau sebagian kecil melalui feses, keringat dan air mata.
 Pengaturan Keseimbangan Kalium.
Kalium merupakan kation utama yang terdapat dalam cairan intrasel dan berfungsi mengatur keseimbangan elektrolit. Keseimbangan kalium diatur oleh ginjal dengan mekanisme perubahan ion natrium dalam tubulsu ginjal dan sekresi aldosteron. Aldosteron juga berfungsi mengatur keseimbangan kadar kalium dalam plasma (cairan ekstrasel).
System pengaturan keseimbangan kalium melalui 3 langkah yaitu: Peningkatan konsentrasi kalium dalam cairan ekstrasel yang menyebabkan peningkatan produksi aldosteron, peningkatan jumlah aldosteron akan mempengaruhi jumlah kalium yang dikeluarkan melalui ginjal dan peningkatan pengeluaran kalium; konsentrasi kalium dalam cairan ekstrasel menurun.
 Pengaturan Keseimbangan Kalsium.
Kalsium dalam tubuh berfungsi membentuk tulang, menghantarkan impuls kontraksi otot, koagulasi (pembekuan) darah dan membantu beberapa enzim pancreas. Kalsium diekskresi melalui urine dan keringat. Konsentrasi kalsium dalam tubuh diatur oleh hormone paratiroid dalam reabsorpsi tulang. Jika kadar kalsium darah menurun, kelenjar paratiroid akan merangsang pembentukan hormone paratiroid yang langsung meningkatkan jumlah kalsium dalam darah.
 Pengaturan Keseimbangan Klorida.
Klorida merupakan anion utama dalam cairan ekstrasel, tetapi tidak dapat ditemukan pada cairan ekstrasel dan intrasel. Fungsi klorida biasanya bersatu dengan natrium, yaitu mempertahankan keseimbangan tekanan osmotic dalam darah. Hipokloremia merupakan siatu keadaan kekurangan kadar klorida dalam darah, sedangkan hiperkloremia merupakan kelebihan klor dalam darah. Normalnya, kadar klorida dalam darah pada orang dewasa adalah 95-108 mEq/lt.
 Pengaturan Keseimbangan Magnesium.
Magnesium merupakan kation dalam tubuh, merupakan yang terpenting kedua dalam cairan intrasel. Keseimbangannya diatur oleh kelenjar paratiroid. Magnesium diabsorpsi dari saluran pencernaan. Magnesium dalam tubuh dipengaruhi oleh konsentrasi kalsium. Hipmagnesium terjadi bila konsentrasi serum turun menjadi < 1,5 mEq/ltd dan hipermagnesium terjadi bila kadar magnesium serta seum meningkat menjadi > 2,5 mEq/lt.
 Pengaturan Keseimbangan Bikarbonat.
Bikarbonat merupakan elektrolit utama larutan buffer (penyangga) dalam tubuh.
 Pengaturan Keseimbangan Fosfat.
Fosfat (PO4) bersama-sama dengan kalsium berfungsi membentuk gigi dan tulang. Posfat diserap dari saluran pencernaan dan dikeluarkan melalui urine.

2.8 Jenis Cairan Elektrolit
Cairan elektrolit adalah cairan saline atau cairan yang memiliki sifat bertegangan tetap dengan bermacam-macam elektrolit. Cairan saline terdiri atas cairan isotonic, hipotonik dan hipertonik. Konsentrasi isotonic disebut juga normal saline yang banyak dipergunakan. Contoh cairan elektrolit:
 Cairan Ringer’s, terdiri atas: Na+, K+, Cl, Ca2+
 Cairan Ringer’s Laktat, terdiri atas: Na+, K+, Mg2+, Cl, Ca2+, HCO3
 Cairan Buffer’s, terdiri atas: Na+, K+, Mg2+, Cl, HCO32.9 Keseimbangan Asam dan Basa
Dalam aktivitasnya, sel tubuh memerlukan keseimbangan asam-basa. Keseimbangan asam-basa dapat diukur dengan pH (derajat keasaman). Dalam keadaan normal, pH cairan tubuh adalah 7,35-7,45. Keseimbangan asam-basa dapat dipertahankan melalui proses metabolism dengan system buffer pada seluruh cairan tubuh dan oleh pernapasan dengan system regulasi (pengaturan di ginjal). 3 macam system larutan buffer cairan tubuh adalah larutan bikarbonat, fosfat dan protein. System buffer itu sendiri terdiri atas natrium bikarbonat (NaHCO3), kalium bikarbonat (KHCO3) dan asam karbonat (H2CO3).
Pengaturan keseimbangan asam-basa dilakukan oleh paru melalui pengangkutan kelebihan CO2 dan H2CO2 dari darah yang dapat meningkatkan pH hingga kondisi standar (normal). Ventilasi dianggap memadai apabila suplai O2 seimbang dengan kebutuhan O2. Pembuangan melalui paru harus simbang dengan pembentukan CO2 agar ventilasi memadai. Ventilasi yang memadai dapat mempertahankan kadar pCO2 sebesar 40 mmHg.
Jika pembentukan CO2 metabolik meningkat, konsentrasinya dalam cairan ekstrasel juga meningkat. Sebaliknya, penurunan metabolism memperkecil konsentrasi CO2. Jika kecepatan ventilasi paru meningkat, kecepatan pengeluaran CO2 juga meningkat dan hal ini menurunkan jumlah CO2 yang berkumpul dalam cairan ekstrasel. Peningkatan dan penurunan ventilasi alveolus efeknya akan mempengaruhi pH cairan ekstrasel. Peningkatan pCO2 menurunkan pH, sebaliknya pCO2 meningkatkan pH darah. Perubahan ventilasi alveolus juga akan mengubah konsentrasi ion H+. sebaliknya konsentrasi ion H+ dapat mempengaruhi kecepatan ventilasi alveolus (umpan balik). Kadar pH yang rendah dan konsentrasi ion H+ yang itnggi disebut asidosis, sebaliknya pH yang tinggi dan konsentrasi ion H+ yang rendah disebut alkalosis.

2.10 Jenis Asam Basa
Cairan basa (alkali) digunakan untuk mengoreksi asidosis. Keadaan asidosis dapat disebabkan oleh henti jantung dan koma diabetika. Contoh cairan alkali adalah natrium (sodium) laktat dan natrium bikarbonat. Laktat merupakan agram dari asam lemah yang dapat mengambil ion H+ dari cairan, sehingga mengurangi keasaman (asidosis). ion H+ diperoleh dari asam karbonat (H2CO3), yang mana terurai menjadi HCO3- (bikarbonat) dan H+. Selain system pernapasan, ginjal juga berperan untuk mempertahankan asam-basa yang sangat kompleks. Ginjal mengeluarkan ion hydrogen dan membentuk ion bikarbonat dengan pH darah normal. Jika pH plasma turun dan menjadi lebih asam, ion hydrogen dikeluarkan dan bikarbonat dibentuk kembali.

Masalah Keseimbangan Asam-Basa
 sidosis Respiratorik.
Merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh kegagalan system pernapasan dalam membuang karbondioksida dari cairan tubuh sehingga terjadi kerusakan pada pernapasan, peningkatan pCO2 arteri diatas 45 mmHg, dan penurunan pH hingga < 7,35 yang dapat disebabkan oleh adanya penyakit obstruksi, trauma kepala, perdarahan dan lain-lain.
 Asidosis Metabolik.
Merupakan suatu keadaan kehilangan basa atau terjadinya penumpukan asam yang ditandai dengan adanya penurunan pH hingga kurang dari 7,35 dan HCO3 kurang dari 22 mEq/lt.
 Alkalosis Respiratorik.
Merupakan suatu keadaan kehilangan CO2 dari paru dapat menimbulkan terjadinya pCO2 arteri < 35 mmHg dan pH > 7,45 akibat adanya hiperventilasi, kecemasan, emboli paru dan lain-lain.
 Alkalosis Metabolik.
Merupakan suatu keadaan kehilangan ion hidrogen atau penambahan basa pada cairan tubuh dengan adanya peningkatan bikarbonat plasma > 26 mEq/ltd an pH arteri > 7,45 atau secara umum keadaan asam-basa dapat dilihat melalui tabel berikut:
HCO3 Plasma pH Plasma pCO2 Plasma Gangguan Asam-Basa
Meningkat Menurun Meningkat Asidosis Respiratorik
Menurun Menurun Menurun Asidosis Metabolik
Menurun Meningkat Menurun Alkalosis Respiratorik
Meningkat Meningkat Meningkat Alkalosis Metabolik2.11 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
 Usia.
Perbedaan usia menentukan luas permukaan tubuh serta aktivitas organ sehingga dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan cairan dan elektrolit.
 Temperature.
Temperature ayng tinggi menyebabkan proses pengeluaran cairan melalui keringat cukup banyak, sehingga tubuh akan banyak kehilangan cairan.
 Diet.
Apabila kekurangan nutrient, tubuh akan memecah cadangan makanan yang tersimpan di dalamnya sehingga dalam tubuh terjadi pergerakan cairan dari interstisial ke interseluler, yang dapat berpengaruh pada jumlah pemenuhan kebutuhan cairan.
 Stress.
Stress dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit melalui proses peningkatan produksi ADH, karena proses ini dapat meningkatkan metabolism sehingga mengakibatkan terjadinya glikolisis otot yang dapat menimbulkan retensi sodium dan air.
 Sakit.
Pada keadaan sakit terdapat banyak sel yang rusak, sehingga untuk memperbaiki sel yang rusak tersebut dibutuhkan adanya proses pemenuhan kebutuhan cairan yang cukup. Keadaan sakit menimbulkan ketidakseimbangan system dalam tubuh, seperti ketidakseimbangan hormonal yang dapat mengganggu keseimbangan kebutuhan cairan.

2.12 Masalah-Masalah pada Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
Masalah Kebutuhan Cairan
 Hipovolume atau Dehidrasi.
Kekurangan cairan eksternal terjadi karena asupan cairan dan kelebihan pengeluaran cairan. Tubuh akan merespons kekurangan cairan tubuh dengan mengosongkan cairan vaskuler. Sebagai kompensasi akibat penurunan cairan interstisial, tubuh akan mengalirkan cairan keluar sel. Pengosongan cairan ini terjadi pada pasien diare dan muntah. Ada tiga macam kekurangan volume cairan eksternal, yaitu:
 Dehidrasi isotonik, terjadi jika tubuh kehilangan sejumlah cairan dan elektrolit secara seimbang.
 Dehidrasi hipertonik, terjadi jika tubuh kehilangan lebih banyak air daripada elektrolit
 Dehidrasi hipitonik, terjadi jika tubuh kehilangan lebih banyak elektrolit daripada air
Kehilangan cairan ekstrasel secara berlebihan menyebabkan volume ekstrasel berkurang (hipovolume) dan perubahan hematokrit. Pada keadaan dini, tidak terjadi perpindahan cairan daerah intrasel ke permukaan, sebab osmolaritasnya sama. Jika terjadi kekurangan cairan ekstrasel dalam waktu yang lama, kadar urea, nitrogen dan kreatinin meningkat dan menyebabkan perpindahan cairan intrasel ke pembuluh darah. Kekurangan cairan dalam tubuh dapat terjadi secara lambat atau cepat dan tidak delalu cepat diketahui. Kelebihan asupan pelarut seperti protein dan klorida/natrium akan menyebabkan ekskresi atau pengeluaran urine secara berlebihan serta berkeringat dalam waktu lama dan terus-menerus. Hal ini dapat terjadi pada pasien yang mengalami gangguan hipotalamus, kelenjar gondok, ginjal diare, muntah secara terus-menerus, pemasangan drainase dan lain-lain.

Macam dehidrasi berdasarkan derajatnya:
 Dehidrasi berat, dengan ciri-ciri: pengeluaran/kehilangan cairan sebanyak 4-6 lt; serum natrium mencapai 159-166 mEq/lt; hipotensi; turgor kulit buruk; oliguria; nadi dan pernapadan meningkat serta kehilangan cairan mencapai > 10 % BB.
 Dehidrasi sedang, dengan ciri-ciri; kehilangan cairan 2-4 lt atau antara 5-10% BB; serum natrium mencapai 152-158 mEq/lt serta mata cekung.
 Dehidrasi ringan, dengan ciri-ciri; kehilangan cairan mencapai 5% BB atau 1,5-2 lt.

 Hipervolume atau Overhidrasi.
Terdapat 2 manifestasi yang ditimbulkan akibat kelebihan cairan yaitu hipervolume (peningkatan volume darah) dan edema (kelebihan cairan pada interstisial). Normalnya cairan interstisial tidak terikat dengan air, tetapi elastic dan hanya terdapat diantara jaringan. Pitting edema merupakan edema yang berada pada darah perifer atau akan berbentuk cekung setelah ditekan pada daerah yang bengkak, hal ini disebabkan oleh perpindahan cairan ke jaringan melalui titik tekan. Cairan dalam jaringan yang edema tidak digerakkan ke permukaan lain dengan jari. Nonpitting edema tidak menunjukkan tanda kelebihan cairan ekstrasel, tetapi sering karena infeksi dan trauma yang menyebabkan membekunya cairan pada permukaan jaringan. Kelebihan cairan vascular meningkatkan hidrostatik cairan dan akan menekan cairan ke permukaan interstisial.
Edema anasarka adalah edema yang terdapat di seluruh tubuh. Peningkatan tekanan hidrostatik yang sangat besar menekan sejumlah cairan hingga ke membrane kapiler paru sehingga menyebabkan edema paru dan dapat mengakibatkan kematian. Manifestasi edema paru adalah penumpukan sputum, dispnea, batuk dan adanya suara napas ronnchi basah. Keadaan edema ini disebabkan oleh gagal jantung sehingga dapat mengakibatkan peningkatan penekanan pada kapiler darah paru dan perpindahan cairan ke jaringan paru. Perawat harus melakukan observasi secara cermat bila memberikan cairan intravena pada pasien yang mempunyai masalah jantung, sebab kelebihan cairan pada kapiler paru terutama pada anak/bayi dan orang tua dapat membahayakan. Pada anak, paru dan kapasitas vaskularnya kecil sehingga tidak mampu menampung cairan dalam jumlah besar. Pada pasien tua, elastisitas pembuluh darah menurun dan hanya mampu menampung sedikit cairan. Kelebihan cairan ekstrasel dihubungkan dengan gagal jantung, sirosis hati dan kelainan ginjal.
Pada kelebihan ekstrasel, gejala yang sering ditimbulkan adalah edema perifer (pitting edema), asites, kelopak mata membengkak, suara napas ronchi basah, penambahan berat badan secara tidak normal/sangat cepat dan nilai hematokrit pada umumnya normal, akan tetapi menurun bila kelebihan cairan bersifat akut.
Masalah Kebutuhan Elektrolit
 Hiponatremia.
Merupakan suatu keadaan kekurangan kadar natrium dalam plasma darah yang ditandai dengan adanya kadar natrium dalam plasma sebanyak < 135 mEq/lt, rasa haus berlebihan, denyut nadi yang cepat, hipotensi konvulsi dan membrane mukosa kering. Hiponatremia disebabkan oleh hilangnya cairan tubuh secara berlebihan, misalya ketika tubuh mengalami diare yang berkepanjangan.
 Hipernatremia.
Merupakan suatu keadaan dimana kadar natrium dalam plasma tinggi, ditandai dengan adanya mukosa kering, oliguri/anuria, turgor kulit buruk dan permukaan kulit membengkak, kulit kemerahan, lidah kering dan kemerahan, konvulsi, suhu badan naik serta kadar natrium dalam plasma lebih dari 145 mEq/lt. Kondisi ini dapat disebabkan karena dehidrasi, diare, pemasukan air yang berlebihan sementara asupan garam sedikit.
 Hipokalemia.
Merupakan suatu keadaan kekurangan kadar kalium dalam darah. Hipokalemia dapat terjadi dengan sangat cepat. Kondisi ini sering terjadi pada pasien yang mengalami diare berkepanjangan, juga ditandai dengan lemahnya denyut nadi, turunnya tekanan darah, tidak nafsu makan dan muntah-muntah, perut krmbung,lemah dan lunaknya otot tubuh, tidak beraturannya denyut jantung (aritmia), penurunan bising usus dan turunnya kadar kalim plasma hingga kurang dari 3,5 mEq/lt.
 Hiperkalemia.
Merupakan suatu keadaan diamna kadar kalium dalam darah tinggi, sering terjadi pada pasien luka bakar, penyakit ginjal, asidosis metabolic, pemberian kalium yang berlebihan melalui intravena yang ditandai dengan adanya mual, hiperaktivitas system pencernaan, aritmia, kelemahan, sedikitnya jumlah urine dan diare, adanya kecemasan dan iritabilitas serta kadar kalium dalam plasma mencapai lebih dari 5 mEq/lt.
 Hipokalsemia.
Merupakan kondisi kekurangan kadar kalsium dalam plasma darah yang ditandai dengan adanya kram otot dankram perut, kejang, bingung,kadar kalsium dalam plasma kurang dari 4,3 mEq/lt dan kesemutan pada jari dan sekitar mulut yang dapat disebabkan oleh pengaruh pengangkatan kelenjar gondok serta kehilangan sejumlah kalsium karena sekresi intestinal.
 Hiperkalsemia.
Merupakan suatu keadaan kelebihan kadar kalsium darah yang dapat terjadi pada pasien yang mengalami pengangkatan kelenjar gondok dan makan vitamin D secara berlebihan, ditandai dengan adanya nyeri pada tulang, relaksasi otot, batu ginjal, mual-mual, koma dan kadar kalsium dalam plasma mencapai lebih dari 4,3 mEq/lt.
 Hipomagnesia.
Merupakan kondisi kekurangan kadar magnesium dalam darah, ditandai dengan adanya iritabilitas, tremor, kram pada kaki dan tangan, takikardi, hipertensi, disoriensi dan konvulasi. Kadar magnesium dalam darah mencapai kurang dari 1,3 mEq/lt.
 Hipermagnesia.
Merupakan kondisi berlebihnya kadar magnesium dalam darah, ditandai dengan adanya koma, gangguan pernapasan dan kadar magnesium mencapai lebih dari 2,5 mEq/lt.
2.13 ASKEP pada Masalah Kebutuhan Cairan dan Elektrolit
A. Pengkajian Keperawatan
 Riwayat Keperawatan.
Pengakajian keperawatan pada masalah kebutuhan cairan dan elektrolit meliputi jumlah asupan cairan yang dapat diukur melalui jumlah pemasukan secara oral, parenteral atau enteral. Jumlah pengeluaran dapat diukur melalui jumlah produksi urine, feses, muntah atau pengeluaran lainnya, status kehilangan/kelebihan cairan dan perubahan berat badan yang dapat menentukan tingkat dehidrasi.
 Faktor yang Berhubungan.
Meliputi factor-faktor yang memepengaruhi masalah kenutuhan cairan seperti sakit, diet, lingkungan, usia perkembangan dan penggunaan obat.
 Pengkajian Fisik.
Meliputi system yang berhubungan dengan masalah cairan dan elektrolit seperti system integument (status turgor kulit dan edema), system kardiovaskular (adanya distensi vena jugularis, tekanan darah dan bunyi jantung), system penglihatan (kondisi dan cairan mata), system neurologi (gangguan sensorik/motorik, status kesadaran dan adanya refleksi) dan system gastrointestinal (keadaan mukosa mulut, lidah dan bising usus).
 Pemeriksaan laboratorium atau diagnostik lainnya.
Dapat berupa pemeriksaan kadar elektrolit (natrium, kalium, klorida, berat jenis urine, analisis gas darah dan lain-lain).
B. Diagnosis Keperawatan
1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan:
Pengeluraran urine secara berlebihan akibat penyakit diabetes mellitus atau lainnya; peingkatan permeabilitas kapiler dan hilangnya evaporasi pada pasien luka bakar atau meningkatnya kecepatan metabolism; pengeluaran cairan secara berlebihan; asupan cairan yang tidak adekuat serta pendarahan.
2. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan:
Penurunan mekanisme regulator akibat kelaiann pada ginjal; penurunan curah jantung akibat penyakit jantung; gangguan aliran balik vena akibat penyakit vascular perifer atau thrombus; retensi natrium dan air akibat terapi kostikosteroid serta tekanan osmotic koloid yang rendah.
C. Perencanaan Keperawatan
Tujuan: mempertahankan volume cairan dalam keadaan seimbang.
Rencana tindakan:
1. Monitor jumlah asupan dan pengeluaran cairan serta perubahan status keseimbangan cairan.
2. Pertahankan keseimbangan cairan. Bila kekurangan volume cairan lakukan:
 Rehidrasi oral atau parenteral sesuia dengan kebutuhan
 Monitor kadar elektrolit darah seperti urea nitrogen darah, urine, serum, osmolaritas, kreatinin, hematokrit dan Hb.
 Hilangkan factor penyebab kekurangan volume cairan, seperti muntah, dengan cara memberikan minum secara sedikit-sedikit tapi sering atau dengan memberikan teh.
Bila kelebihan volume cairan, lakukan:
 Pengurangan asupan garam
 Hilangkan factor penyebab kelebihan volume cairan dengan cara melihat kondidi penyakit pasien terlebih dahul. Apabila akibat bendungan aliran pembuluh darah, maka anjurkan pasien untuk istirahat dengan posisi telentang, posisi kaki ditinggikan, atau tinggikan ekstremitas yang mengalami edema diatas posisi jantung, kecuali ada kontra indikasi.
 Kurangi konstriksi pembuluh darah seperti pada penggunaan kaos kaki yang ketat.
3. Lakukan mobilisasi melalui pengaturan posisi
4. Anjurkan cara mempertahankan keseimbangan cairan.
D. Pelaksanaan (Tindakan) Keperawatan
1. Pemberian cairan melalui infuse.
Merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan dengan cara memasukkan cairan melalui intravena dengan abntuan infuse set, bertujuan memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makan.
Alat dan bahan: standar infuse, infuse set, cairan sesuai dengan kebutuhan pasien, jarum infuse/abocath atau sejenisnya sesuai dengan ukuran, pengalas, tourniquet/pembendung, kapas alcohol 70%, plester, gunting, kasa steril, betadineTM dan sarung tangan.
Prosedur kerja:
Cuci tangan; jelaskan prosedur yang akan dilakukan; hubungkan cairan dan infuse set dengan menusukkan ke dalam botol infuse (cairan); isi cairan ke dalam infuse set dengan menekan bagian ruang tetesan hingga ruangan tetesan terisi sebagian dan buka penutup hingga selang terisi dan udaranya keluar; letakkan pengalas; lakukan pembendungan dengan tourniquet; gunakan sarung tangan; desinfeksi daerah yang akan ditusuk; lakukan penusukan dengan arah jarum ke atas; cek apakah sudah mengenai vena (cirinya adalah darah keluar melalui jarum infuse/abocath); tarik jarum infuse dan hubungkan dengan selang infuse; buka tetesan; lakukan desinfeksi dengan betadineTM  dan tutup dengan kasa steril; beri tanggal dan jam pelaksanaan infuse pada plester; lalu cuci tangan.

Cara Menghitung Tetesan Infuse
 Dewasa:
Tetesan/Menit =    Jumlah cairan yang masuk
         Lamanya infuse (jam) x 3 
Contoh: seorang pasien dewasa memerlukan rehidrasi dengan 1000 ml (2 botol) infuse dalam waktu satu jam, maka tetesan permenit adalah:
Jumlah Tetesan/Menit =     1000  = 20 tetes/menit
                                            1 x 3
 Anak:
Tetesan/Menit =    Jumlah cairan yang masuk
            Lamanya infuse (jam)
Contoh: seorang pasien neonatus memerlukan rehidrasi dengan 250 ml infuse dalam waktu 2 jam, maka tetesan permenit adalah:
Jumlah Tetesan/Menit =      250  = 125 tetes mikro/menit
                                              2
2. Tranfusi Darah.
Merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang membutuhkan darah dengan cara memasukkan darah melalui vena dengan menggunakan alat tranfusi set. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan darah dan memperbaiki perfusi jaringan.
Alat dan bahan: standar infuse, tranfusi set, NaCl 0,9 %, darah sesuai dengan kebutuhan pasien, jarum infuse/abocath atau sejenisnya sesuai dengan ukuran, pengalas, tourniquet/pembendung, kapas alcohol 70%, plester, gunting, kasa steril, betadineTM dan sarung tangan.

Prosedur kerja:
Cuci tangan; jelaskan prosedur yang akan dilakukan; hubungkan cairan NaCl 0,9% dan tranfusi set dengan cara menusukkan; isi cairan NaCl 0,9% ke dalam tranfusi set dengan menekan bagian ruang tetesan hingga ruangan tetesan terisi sebagian dan buka penutup hingga selang terisi dan udaranya keluar; letakkan pengalas; lakukan pembendungan dengan tourniquet; gunakan sarung tangan; desinfeksi daerah yang akan ditusuk; lakukan penusukan dengan arah jarum ke atas; cek apakah sudah mengenai vena (cirinya adalah darah keluar melalui jarim infuse/abocath); tarik jarum infuse dan hubungkan dengan selang tranfusi; buka tetesan; lakukan desinfeksi dengan betadineTM  dan tutup dengan kasa steril; beri tanggal dan jam pelaksanaan infuse pada plester; setelah NaCl 0,9% masuk, kurang lebih 15 menit, ganti dengan darah yang sudah disiapkan; sebelum dimasukkan, terlebih dahulu cek warna darah, identitas pasien, jenis golongan darah dan tanggal kedaluwarsa; lakukan observasi tanda-tanda vital selama pemakaian infuse; lalu cuci tangan.
E. Evaluasi Keperawatan
Evaluasi terhadap gangguan kebutuhan cairan dam elektrolit secara umum dapat dinilai dari adanya kemampuan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan ditunjukkan oleh adanya keseimbangan antara jumlah asupan dan pengeluaran, nilai elektrolit dalam batas normal, berat badan sesuai dengan tinggi badan atau tidak ada penurunan, turgor kulit baik, tidak terjadi edema dan lain sebagainya.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kebutuhan cairan dan elektrolit merupakan suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam berespon terhadap stressor fisiologis dan lingkungan. Ginjal merupakan organ yang paling berperan, sebegai pengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garan dan mengontrol osmolaritas ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Selain ginjal, yang turut berperan dalam keseimbangan asam-basa adalah paru-paru dengan mengeksresikan ion hydrogen, CO2 dan sistem dapar (buffer) kimia dalam cairan tubuh.
3.2 Saran
Kebutuhan cairan tubuh tak hanya berasal dari konsumsi air putih saja, melainkan juga dari makanan dan minuman yang mengandung air. Meskipun begitu, akan jauh lebih baik bila kita memilih untuk mengkonsumsi air putih ketimbang jenis minuman lainnya yang banyak mengandung gula, kalori, kafein dan zat-zat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asmadi, 2008, Teknik Prosedural Keperawatan: Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien, Jakarta: Salemba Medika
Hidayat, A. Aziz Alimul. 2006. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia : Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika
http://taharuddin.com/keseimbangan-cairan-dan-elektrolit.html diakses pada Senin, 26 November 2012 pukul 15.00 WIB.
http://www.kapukonline.com/2012/09/Prosedur-Pemenuhan-Kebutuhan-Cairan-dan-Elektrolit.html diakses pada Senin, 26 November 2012 pukul 15.00 WIB.
http://informasitips.com/kebutuhan-air-minum-cairan-untuk-manusia-per-hari diakses

by oyz a.k.a · 1

Sponsored by Jobs